DOCUMENTS I FORMULARIS:
DECLARACIÓ RESPONSABLE ESTABLIMENTS ALIMENTARIS.docx
Llei 20/2009.pdf

ETRAM Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: SIGMA
Nom: 03-COMUNICACIÓ PRÈVIA AMBIENTAL ANNEX III

Descripció:

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d’infraestructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l’annex II de l’esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d’activitats estables.


Qui ho pot demanar:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.


Com es fa:

La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’ajuntament d’Olot. 972 27 91 01

La comunicació prèvia ambiental es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat i prèviament a l’inici d’aquesta.


Documents necessaris:

Comunicació prèvia ambiental d’acord amb el model normalitzat.

Model 036/037 de Declaració d’Alta al Cens d’Empresaris i/o Professionals-Alta d’Activitat Econòmica, presentat a l’Agència Tributària.

Projecte bàsic i/o memòria ambiental.

Certificació general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal·lacions s’ajusten al projecte bàsic o la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles. Aquesta certificació anirà signada per personal tècnic competent o bé pel director de l’execució del projecte.

Certificacions ambientals específiques establertes a l’ordenança per aquells casos que l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l’Administració.

Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi, o bé d’haver obtingut l’informe urbanístic favorable.

Declaració d’impacte ambiental, sigui la seva resolució administrativa relativa a la no necessitat o, en el seu cas, la declaració d’impacte ambiental favorable o la indicació de la seva publicació, si escau.

En matèria de seguretat, un o altre document, segons el cas:

Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis  i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.

Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de l’Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipal si es tracta d’activitats, instal·lacions o establiments incloses a l’annex d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança municipal d’intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública

Pla de dejeccions ramaderes, en cas d’activitats ramaderes amb el consegüent informe favorable emès pel Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia. 

Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si es tracta de domini públic municipal).

Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.

Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011

Declaració responsable en matèria de comerç pels establiments subjectes al Decret Llei 1/2009, si no s’ha presentat amb la llicència o comunicació.

En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Declaració responsable conforme es disposa de pòlissa o contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat ambiental de l’activitat, si escau.

Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.
Tràmits previs:

Informe urbanístic favorable. En els següents supòsits:

Quan es volen utilitzar, per a un ús concret, edificacions existents construïdes sense un ús específic.

Quan la llicència urbanística o la comunicació prèvia d’obres no emparen expressament les obres o instal·lacions de l’activitat comunicada.

Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.

Obtenció de l’informe i certificació de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis quan es tracti d’activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o només la certificació de l’acte de comprovació favorable quan es tracti d’una activitat inclosa a l’annex d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança municipal d’intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública.

Disposar de les certificacions ambientals específiques favorables, per aquells casos que l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l’Administració o pels tècnics municipals.

Disposar de la declaració d’impacte ambiental favorable, o de la resposta de l’Administració en el sentit que no hi ha necessitat 


Tràmits posteriors:
Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades i documents aportats junt amb la comunicació prèvia ambiental, detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efectes la comunicació prèvia presentada per no adequar-se a la legalitat.
Tràmits relacionats:

Llicència municipal d’obres. Com que és prèvia a la comunicació de l’obertura de l’activitat es comprovarà que s’hagi obtingut aquesta llicència d’obres.

 

Transmissió de llicències.

Canvi no substancial de l’activitat. 
Caldrà comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi futur que es produeixi en les instal·lacions o en l’activitat. 

Baixa d'activitat.


Quan es pot demanar:
Tot l' any.

Import:

Autoliquidació taxes (Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’ajuntament d’Olot. 972 27 91 01)

 

En el moment d’entrar la documentació l’OAC generarà la ràfega bancària. Termini:

Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta l’Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.Legislació:

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i normatives sectorials.imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat