DOCUMENTS I FORMULARIS:
SOL.LICITUD DE TALL/TANCAMENT DE CARRERS.pdf


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat:
Nom: TANCAMENT DE CARRERS i/o RESERVES D'ESTACIONAMENT

Descripció: 1- Tallar un o varis carrers. Catalogats per grau d'afectació, de grau 1 a grau 3.
2- Reserva d'estacionament en zona d'afectació de zona blava
3- Reserva d'estacionament en zona de no afectació de zona blava


Qui ho pot demanar:
L'interessat o un representant, aportant el DNI.

Com es fa:
Afectació de grau 1
La sol·licitud i la preceptiva documentació, es presenten al Registre General. Caldrà pagar l'Autoliquidació de la Llicència d'Ocupació un cop els serveis tècnics n'han fet la primera revisió i s'ha comunicat a l'interessat. Un cop atorgada la llicència es trametrà a l'interessat.

Afectació de grau 2 i 3
La sol·licitud i la preceptiva documentació, es presenten al Registre General o directament a la Policia Municipal per instància directa, fax o portal web.


Documents necessaris:
Afectació de grau 1
1- Instància de sol·licitud a l'àrea de via pública de l'Ajuntament d'Olot.
2- Projecte bàsic ( o bàsic i executiu) redactat per facultatiu competent i visat pel col·legi professional corresponent si s'escau.
3- Estudi de Seguretat i Salut ( o Estudi Bàsic en el cas que correspongui). 2 còpies visades.
4- Memòria complementària.
5- Certificat o rebut de pagament de les taxes corresponents.
6- Senyalització que sigui adient i la que sigui especificada per la Policia Municipal.

Afectació de grau 2 i 3
1- Instància de sol·licitud a l'àrea de via pública de l'Ajuntament d'Olot o directament a la Policia Municipal d'Olot a través de FAX, instància directa o portal web.
2- Certificat o rebut de pagament de les taxes corresponents a l'ocupació d'estacionaments de zona blava.
3- La senyalització que sigui adient i la que sigui especificada per la Policia Municipal (als particulars que facin un únic servei se'ls deixarà la senyalització per part de la Policia Municipal).


Tràmits previs:
En cas de reserves d'estacionament. Comunicar a la policia el moment exacte en què es posen els senyals per conèixer de primera mà els vehicles existents.

RECOMANABLE : Consulta a la policia municipal, directament o a través de l'espai web, sobre l'afectació que aquesta sol·licitud pugui tenir en relació a altres peticions anteriors o més urgents.


Tràmits posteriors:
- Comunicació telefónica per confirmar la finalització de l'activitat.
- Els particulars que tenien senyals deixades per la policia les han de retornar un cop finalitzada l'activitat.

Tràmits relacionats:
- Pagament de reserva quan hi ha afectació de zona blava.
- Pagament de taxes per ocupació de via pública en les afectacions de grau 1.


Quan es pot demanar:
Tot l'any.

Import:
Taxes per ocupació de via pública
Taxes per ocupació d'estacionament en zona blava en horari d'afectació del servei.Termini:
Afectacions de grau 1
Les peticions han de ser conegudes per la Policia Municipal i l'Àrea de via pública amb un mínim de 10 dies d'antelació. La resposta serà documentada si bé es poden avançar estratègies i programacions amb entrevista personal amb el responsable de l'àmbit de mobilitat de la Policia Municipal d'Olot. Si l'afectació incideix sobre 2 carrers o més catalogats com a grau 1 seran tractats en les Juntes Local de Mobilitat.

Afectacions de grau 2
Les peticions han de ser conegudes per la Policia Municipal i l'àrea de via pública amb un mínim de 72 hores d'antelació.

Afectacions de grau 3
Les peticions han de ser conegudes per la Policia Municipal i l'àrea de via pública amb un mínim de 24 hores d'antelació.

NOTA:
Les sol·licituds fora dels terminis esmentats només seran considerades en casos d'urgent necessitat i per expressa autorització per part de la Policia MunicipalLegislació:
Decret Legislatiu 1/2005, Llei d'urbanisme (arts.179 a 181)

Decret 179/1995, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens local (ROAS) (arts. 75 a 88).

Pla d'ordenació urbanístic municipal, POUM, (aprovat definitivament el 18/06/2003) i text refós de 25/09/2003 (arts. 56 a 69).

Reglament municipal per a la sol·licitud de llicències urbanístiques ( aprovat el 30/09/93).

Ordenança municipal de circulació, article 3.

Ordenances fiscals de l'Ajuntament d'Olot ( any en curs) ordenança 3.1, article 2.2. Taxes per ocupació de la via pública amb materials de construcció, runa, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT INTERN DE LA POLICIA MUNICIPAL, ORDRE DE SERVEI OS022/2007, de 3 de maig de 2007 reguladora de les autoritzacions per ocupar espais de la via pública.imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat