DOCUMENTS I FORMULARIS:
Reglament Cementiri

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Cementiri
Nom: LLOGUER (MODEL A)

Descripció: És quan es necessita fer l' inhumació d'un familiar, parent, amic... En el qual disposes d'una sepultura, però no ha passat el termini de 2 anys per fer una nova inhumació.
Qui ho pot demanar:
L'interessat/s, aportan el DNI o bé la qual delegui mitjançant un ATORGAMENT de REPRESENTACIO. (aquesta persona que representi als interessats haurà de presentar el seu DNI o passaport original).
Com es fa:
La sol.licitud i la preceptiva documentació
Omplin el model A

Registre de l'OAC
Immediatament es podrà recollir la titulació concedida de l'OAC.
En cas de pròrroga:
Declaració jurada
Omplir model A per els anys prorrogats
Registre de l'OAC
Nova expedició de titol de lloguer
Pagament dels  drets corresponent a l'OAC
Documents necessaris:
D.N.I de l'interessat/s
Titol/s del dret funerari el qual disposa l'interessat.
Tràmits previs:
Sol·licitud del lloguer (model A)
Registre
Autoliquidació
Expedició del títol
Tràmits posteriors:
Sol·licitar una pròrroga d'1a 3 anys més o bé fer el trasllat de restes. (posar-se en contacte en una funerària )
Tràmits relacionats:
Inhumació
Quan es pot demanar:
Tot l'any
Import:
61 € per any

Termini:
Resolució immediata

Legislació:
Reglament del cementiri Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat