DOCUMENTS I FORMULARIS:
SOL.LICITUD CONTROL PERIÒDIC.docFITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: SIGMA-Departament d'Activitats
Nom: 000-CONTROL PERIÒDIC

Descripció: Sol·licitud de realització d’un control periòdic, d’acord amb l’Ordenança del règim general de comunicació prèvia i classificació d’activitats innòcues i controls municipals ambientals recreatius i en matèria de prevenció d’incendis (BOP 91 14/05/2014).
Qui ho pot demanar:
La persona interessada, que ha d’aportar el DNI

Sí, degudament acreditat. En cas de societats, mitjançant la còpia de l’escriptura de constitució.


Com es fa:
Cada 6 anys a partir de la comunicació prèvia d’activitats o de la presentació del control inicial a l’Ajuntament, cal presentar la sol·licitud a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot, des d’on es tramet al SIGMA (972 27 48 71).

 

Aquest organisme serà l’encarregat de revisar la documentació presentada i realitzarà una visita de control per verificar el compliment de les condicions de la comunicació prèvia o de la llicència municipal.
Documents necessaris:
Document administratiu DA-4.4 que es presenta a l’OAC (972 27 91 01) de l’Ajuntament d’Olot.
Tràmits previs:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.
Tràmits posteriors:
 
Tràmits relacionats:
 
Quan es pot demanar:
En el moment d’entrar la documentació a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà es generarà la ràfega bancària
Import:
Autoliquidació de taxes. (Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’ajuntament d’Olot. 972 27 91 01)

En el moment d’entrar la documentació a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà es generarà la ràfega bancària

Termini:
 

Legislació:

Decret 179/1995, de 13 de juny, reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Ordenança del règim general de comunicació prèvia i classificació d’activitats innòcues i controls municipals ambientals recreatius i en matèria de prevenció d’incendis (BOP 91 14/05/2014).

Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat