DOCUMENTS I FORMULARIS:
DECLARACIÓ RESPONSABLE ALIMENTÀRIES.docx

ETRAM Comunicació prèvia d'obertura


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: SIGMA-Departament d'Activitats (972 27 48 71)
Nom: 02-COMUNICACIÓ PRÈVIA OBERTURA BAIX RISC

Descripció:

Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei 16/2015 de simplificació, (veure columna corresponent a “Comunicació prèvia” a la taula tècnica adjunta) i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

 

En el cas de presentar la modalitat de “canvi de titularitat” no serà necessari adjuntar de nou la documentació tècnica associada
Qui ho pot demanar:
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.
Com es fa:
La comunicació prèvia d’obertura es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.
Documents necessaris:
 1.      Comunicació prèvia d’obertura d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic

Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.

2.    Model 036/037 de Declaració d’Alta al Cens d’Empresaris i/o Professionals-Alta d’Activitat Econòmica, presentat a l’Agència Tributària.

3.       Projecte tècnic signat per un tècnic competent.

4.      Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat, d’acord amb el projecte presentat.

5.      Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).

6.      Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.

7.      Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.

Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d’activitats, columna “Informe previ en matèria d’incendis”)
Tràmits previs:

Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi

L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb  el planejament urbanístic

Disposar del projecte tècnic de l’activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.

Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).

Si es tracta d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s’apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària, en el quadre adjunt.

En cas que l’activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d’activitats, columna “Informe previ en matèria d’incendis”), de forma prèvia a fer la comunicació cal:

-Obtenir l’informe previ en matèria d’incendis  

 

-Un cop es rebi l’informe previ en matèria d’incendis d’incendis, s’haurà de contactar amb una entitat  col·laboradora de l’Administració per tal d’obtenir el certificat de comprovació favorable en matèria d’incendis.

Haver fet el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.


Tràmits posteriors:
Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia d’obertura detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini d’un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

Aquest procediment d’esmena té una durada màxima de dos mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.

Tràmits relacionats:

Llicència municipal / comunicació d’obres. 

Com que és prèvia a la comunicació de l’obertura de l’activitat es comprovarà que s’hagi

obtingut aquesta llicència d’obres o bé que s’hagin comunicat les obres.

Transmissió de llicències.

Baixa de l’activitat.

Canvi no substancial de l’activitat. 

Caldrà comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi futur que es produeixi en les instal·lacions o en l’activitat. 

Silenci administratiu:
 no opera

Vies de reclamació: Les ordinàries del procediment administratiu


Quan es pot demanar:
Es pot presentar en qualsevol moment.
Import:
 Autoliquidació taxes Oficina d'Atenció al Ciutadà de (OAC)  l'Ajuntament d'Olot.
En el moment d'entrar la documentació l'OAC generarà la ràfega bancària.

Termini:
 Les comunicacions prèvies presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen. 

Legislació:
 Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

 

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat