DOCUMENTS I FORMULARIS:
ETRAM Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: SIGMA-Departament d'Activitats
Nom: 00-SOL.LICITUD INFORME PREVI EN MATÈRIA D'INCENDIS

Descripció: És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc  important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.L'organisme competent per emetre'l és el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.-
Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.
Qui ho pot demanar:
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.
Com es fa:
La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’ajuntament d’Olot. 972 27 91 01
Documents necessaris:
Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat.

Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)

Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)

Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis
En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
Tràmits previs:
 
Tràmits posteriors:
L’Ajuntament trametrà la sol·licitud a l’òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l’informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l’Ajuntament que, alhora, el notificarà a l’interessat.

No caldrà realitzar novament aquest tràmit:

En el supòsit d’haver tramitat una llicència d’obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d’incendis.
En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d’aquest control preventiu en matèria d’incendis.
Tràmits relacionats:
 
Quan es pot demanar:
Prèviament a l’inici de l’activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.
Import:
Autoliquidació taxes Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot.
En el moment d’entrar la documentació l’OAC generarà la ràfega bancària.

Termini:
El termini per resoldre la petició d’informe per part de l’òrgan de la Generalitat és de dos mesos des que entra la petició fins que s’emet l’informe.

En el cas que, un cop transcorregut aquest termini no s’hagi emès l’informe, s’entén que l’informe és favorable.

Legislació:
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat