DOCUMENTS I FORMULARIS:
DECLARACIÓ RESPONSABLE ALIMENTÀRIES.docx
Canvi de titularitat Comunicació conjunta.doc

ETRAM Comunicació de canvi de titularitat d'activitats


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: SIGMA-Departament d'Activitats- (972 27 48 71)
Nom: 09-CANVI DE TITULARITAT D'ACTIVITAT COMUNICACIÓ PRÈVIA

Descripció:

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

No es pot fer aquesta transmissió quan l’activitat sigui objecte d’un procediment d’inspecció o comprovació i control, d’un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d’exigència de responsabilitats administratives, mentre no s’hagi complert la sanció imposada o no s’hagi resolt l’arxiu de l’expedient per manca de responsabilitats.

Tampoc es pot transmetre l’activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma.

 

Pel canvi de titularitat d’activitats subjectes a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa, aquest canvi de titularitat es resol mitjançant el tràmit específic de Declaració Responsable d’Obertura, o Comunicació prèvia d’obertura creat a tal efecte.


Qui ho pot demanar:

La persona interessada o un representant, degudament acreditat. 


Com es fa:

La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’ajuntament d’Olot. 972 27 91 01

 

L’ajuntament sempre comprovarà que l’anterior titular no tingui deutes pendents derivats d’aquesta activitat. En conseqüència es recomana, prèviament al canvi de nom, consultar-ho amb el Departament de Recaptació (972 27 91 26).També es comprovarà la validesa de la llicència existent.


Documents necessaris:

Comunicació de transmissió del títol (llicència o comunicació prèvia) que habilita per a l’exercici de l’activitat, d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Que les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. A tal efecte es pot aportar una Declaració conjunta de la titularitat de l'activitat, signada tant per l'antic titular com pel nou si se'n disposa.

Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s’adjunta, si és el cas.

Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que responen de l’activitat, a nom del nou titular.

Model 036/037 de Declaració d’Alta al Cens d’Empresaris i/o Professionals-Alta d’Activitat Econòmica, presentat a l’Agència Tributària.

Si es tracta d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s’apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.


Tràmits previs:

El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

 


Tràmits posteriors:

No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s'hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.

En el cas que el transmitent no pugui o no vulgui formalitzar la comunicació a l’Ajuntament, serà suficient que l’adquirent acompanyi la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vehiculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia.

Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l’activitat subjecte a llicència o comunicació prèvia.
Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:

Autoliquidació taxes Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot.
En el moment d’entrar la documentació l’OAC generarà la ràfega bancària.Termini:

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d’un mes des que s’ha produït efectivament la transmissió.

Un cop efectuada aquesta comunicació, l’Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.Legislació:

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmicaimprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat