DOCUMENTS I FORMULARIS:
DECLARACIÓ RESPONSABLE ALIMENTÀRIES.doc
ENLLAÇ PER A LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA
CERTIFICAT TÈCNIC.pdf

ETRAM Declaració responsable d'obertura


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: SIGMA-Departament d’Activitats- (972 27 48 71)
Nom: 01-DECLARACIÓ RESPONSABLE OBERTURA.INNÒCUA

Descripció:

Mitjançant la Declaració responsable d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei de simplificació (vegeu columna corresponent a “Declaració responsable” de la taula tècnica), i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.


Qui ho pot demanar:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.


Com es fa:

La Declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

La sol.licitud i la preceptiva documentació es presenten a l'Oficina d'atenció al Ciutadà de l'ajuntament D'Olot. 972 27 91 01


Documents necessaris:

Declaració responsable d’acord amb el model normalitzat. S’haurà de declarar responsablement:

Que l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l'activitat.

Que es disposa d’un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment. 

Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic.

Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

 Que les dades consignades a la declaració són certes.

Model 036/037 de Declaració d’Alta al Cens d’Empresaris i/o Professionals-Alta d’Activitat Econòmica, presentat a l’Agència Tributària. 


Tràmits previs:

Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi

L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb  el planejament urbanístic

Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent

Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).

Si es tracta d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar;provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s’apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.

Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit

Tràmits posteriors:

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini d’un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

Aquest procediment d’esmena té una durada màxima de 2 mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.

Tràmits relacionats:

Llicència municipal / comunicació d’obres. 

Com que és prèvia a la comunicació de l’obertura de l’activitat es comprovarà que s’hagi obtingut aquesta llicència d’obres o bé que s’hagin comunicat les obres.

Transmissió de llicències.

Baixa de l’activitat.

Canvi no substancial de l’activitat. 

Caldrà comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi futur que es produeixi en les instal·lacions o en l’activitat. 

Silenci administratiu: no opera

Vies de reclamació: Les ordinàries del procediment administratiu

 


Quan es pot demanar:
Es pot presentar en qualsevol moment

Import:

Autoliquidació taxes (Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’ajuntament d’Olot. 972 27 91 01)

 

En el moment d’entrar la documentació l’OAC generarà la ràfega bancària. Termini:
Les declaracions responsables presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen. 


Legislació:


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat