DOCUMENTS I FORMULARIS:
GOS PERILLOS SOL.LICITUD 2017 .pdf

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: SIGMA. Salut pública
Nom: LLICÈNCIA PER A TINENÇA D'UN GOS POTENCIALMENT PERILLÓS

Descripció:
És la llicència administrativa que han de tenir  els propietaris de gossos considerats potencialment perillosos. Aquesta llicència s’ha de renovar cada 5 anys.
Els tràmits per tramitar una nova llicència o per renovar-la es poden fer des de l’Ajuntament o al SIGMA.

Qui ho pot demanar:
L’interessat, que ha d'aportar el DNI, o bé la persona en la qual delegui mitjançant un ATORGAMENT DE REPRESENTACIÓ. (Aquesta persona que representa els interessats haurà de presentar el seu DNI/NIE o passaport original.)

Com es fa:
La sol·licitud i la preceptiva documentació, es presenten al Registre General de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
Per demanar informació, us podeu adreçar a SIGMA o a l’OAC de l’Ajuntament.

Documents necessaris:
La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:

1- Fotocòpia del DNI
2- Còpia de la cartilla de l’animal
3- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil (quantía mínima 150.253 euros)
4- Rebut acreditatiu del pagament de l'assegurança de responsabilitat civil
5- Descripció del lloc on habitarà l’animal
6- Certificació de capacitat física i aptitud psicològica
7- Certificat negatiu d’antecedents penals (es pot sol·licitar des del mateix ajuntament)
8- Declaració de responsabilitat civil (es pot sol·licitat des del mateix ajuntament)

Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Aquest tràmit és GRATUÏT

Termini:
Dependrà de la velocitat en què es vagin aportant les dades sol·licitades.


Legislació:
Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos
Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat