DOCUMENTS I FORMULARIS:
SOL.LICITUD CASAMENT.pdf
CALENDARI_CASAMENTS_2019.pdf
INFORMACIO_CASAMENTS_2019.pdfFITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: SECRETARIA
Nom: CASAMENT CIVIL

Descripció:
Celebració d'un casament civil a l'Ajuntament d'Olot

Qui ho pot demanar:
Els interessats, que han d'aportar el DNI, passaport o targetes de residència, o bé la persona en la qual deleguin mitjançant un ATORGAMENT DE REPRESENTACIÓ. (Aquesta persona que representa els interessats haurà de presentar el seu DNI/NIE o passaport original.)

Com es fa:
La sol·licitud i la documentació es presenten a l' OAC.
Caldrà consultar si el casament es podrà celebrar en la data i hora prevista.No es confirmarà la data i l'hora de celebració del casament si no es presenta tota la documentació que s'indica a continuació. 
En cas de sol·licitar que el casament el celebri un regidor en concret, també caldrà consultar si és possible.
Caldrà pagar la taxa que s’estableixi en les ordenances fiscals vigents en la data de celebració del casament.

Documents necessaris:
Instància de sol·licitud, acompanyada de:
 
1- Autorització del Registre Civil d’Olot –Jutjats d’Olot– per a la celebració del casament.
2- Fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència dels contraents.
3- Certificats d’empadronament dels contraents, de data actual.
4- Fotocòpia del DNI o passaport dels testimonis (han de ser majors d’edat i poden tenir relació de parentesc amb els contraents)
5- Rebut de pagament de la taxa, si escau.
 

Tràmits previs:
Caldrà anar al Jutjat i seguir els tràmits necessaris.
La celebració del casament a l'Ajuntament d'Olot estarà condicionada a l'autorització prèvia per part del Jutjat.
 

Tràmits posteriors:

Un cop celebrat el casament, us trucaran des del Registre Civil d’Olot –Jutjats d’Olot– quan pugueu anar-hi a recollir el Llibre de família.

Tràmits relacionats:
Pagament de la taxa per ocupació de salons oficials, quan les ordenances fiscals vigents en la data de celebració del casament així ho estableixin.
Sol·licitud de reserva d’aparcament a la via pública.
Certificat d'assistència al casament (contraents o testimonis).

Quan es pot demanar:

Es celebren casaments de dilluns a dissabte, de 10 a 14h. Queden exclosos els dissabtes del mes d’agost i els dies festius.


Import:
Liquidació de la taxa per ocupació de salons oficials, quan les ordenances fiscals vigents en la data de celebració del casament així ho estableixin.


Termini:
El temps de tramitació pot variar per manca d’aportació dels requisits sol·licitats.
En cas de no poder-se confirmar en el mateix moment si és possible celebrar el casament en la data i hora sol·licitades, es confirmarà telefònicament.
Es recomana que es presenti la sol·licitud per al casament amb tanta antelació com sigui possible.


Legislació:
Llei 35/94 de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d'autorització del matrimoni civil pels alcaldes.
Instrucció, de 26 de gener de 1995, de la Direcció General dels Registres i del Notaria, sobre autorització del matrimoni civil pels alcaldes.
Llei 9/1998 de 15 de juliol, del Codi de família (Generalitat de Catalunya)


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat