DOCUMENTS I FORMULARIS:
FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: ESTADÍSTICA
Nom: ALTA RESIDÈNCIA

Descripció: Tràmit que cal fer quan una persona ve a viure a la nostra ciutat.
Qui ho pot demanar:
Tothom.
Com es fa:
Cal presentar-se a l'Ajuntament totes les persones majors d'edat per tal de signar la sol·licitud d'alta.
En cas de no poder venir personalment, podrà fer-ho una altra persona major d'edat si porta una autorització degudament signada. Aquesta persona haurà de portar el seu DNI.
Si el ciutadà vol empadronar-se en un habitatge on ja figuren altres persones empadronades, caldrà la signatura de conformitat d'un major d'edat que hi resideixi,acompanyada de la fotocópia del DNI
Si l'alta d'empadronament afecta un menor d'edat, caldrà l'autorització del pare/mare acompanyada de la fotocòpia del seu DNI.
En cas de separació del matrimoni, caldrà la documentació que acrediti que la persona que s'empadrona té la guarda i custòdia del menor; si aquesta és compartida, cal portar el llibre de família.

Documents necessaris:
1- DNI si és espanyol. Permís de residència/passaport si és estranger. Els comunitaris, passaport o document d'identitat del seu país i el certifcat del registre de ciutadà de la Unió Europea.
2- Llibre de família els menors d'edat sense DNI.
3- Contracte de lloguer o escriptura de propietat de l'habitatge.
No cal la baixa del municipi de procedència.
4-Rebut del lloguer del mes en curs.
Tràmits previs:
A les persones estrangeres, abans de l'empadronament se'ls dóna hora per fer una entrevista d'acollida; un cop feta, es fa l'alta al padró.

Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Aquest tràmit és GRATUÏT

Termini:
El mateix dia de la sol·licitud.

Legislació:imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat