DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: ESTADÍSTICA
Nom: ALTA PER OMISSIÓ

Descripció:
Tràmit que cal fer una persona que viu a Olot i per diverses raons no figura al padró d'habitants.

Qui ho pot demanar:
Tothom que visqui a Olot.
Com es fa:
S'han de presentar a l'Ajuntament totes les persones majors d'edat per tal de signar la sol·licitud d'alta.
En cas de no poder venir personalment, podrà fer-ho una altra persona major d'edat si porta una autorització degudament signada. Aquesta persona haurà de portar el seu DNI.
Si el ciutadà vol empadronar-se en un habitatge on ja figuren altres persones empadronades, caldrà la signatura de conformitat d'un major d'edat que hi resideixi.
Si l'alta d'empadronament afecta un menor d'edat, caldrà l'autorització del pare/mare acompanyada de la fotocòpia del seu DNI.
En cas de separació del matrimoni, caldrà la documentació que acrediti que la persona que s'empadrona té la guarda i custodia del menor; si aquesta és compartida cal portar el llibre de família.

Documents necessaris:
1- DNI si és espanyol. Permís de residència/passaport si és estranger. Els comunitaris, passaport o document d'identitat del seu país i el certifcat del registre de ciutadà de la Unió Europea.
2- Llibre de família els menors d'edat sense DNI.
3-Contracte de lloguer o escriptura de propietat de l'habitatge.
No cal la baixa del municipi de procedència.

Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Aquest tràmit és GRATUÏT

Termini:
El mateix dia de la sol·licitud.

Legislació:imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat