DOCUMENTS I FORMULARIS:
ETRAM Llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: SIGMA-Departament d’Activitats- (972 27 48 71)
Nom: 06-ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES. LLICÈNCIA MUNICIPAL

Descripció:

Estan sotmeses al règim de llicència d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries els següents:

Bars musicals amb un aforament superior a 150 persones.

Discoteques.

Sales de ball.

Restaurants musicals amb un aforament superior a 150 persones.

Sales de festes amb espectacle.

Discoteques de joventut.

Establiments on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual:

Locals amb servei de bar i ambientació musical sense pista de ball o espai assimilable.

Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics.

També està subjecta a aquesta llicència la modificació substancial d’un establiment o activitat ja autoritzats. La sol·licitud, sempre que sigui possible, s’haurà de referir a la part o les parts que es modifiquen.
Qui ho pot demanar:
La persona física o jurídica que vol obrir qualsevol dels establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.
Com es fa:

La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’ajuntament d’Olot. 972 27 91 01


Documents necessaris:

La sol·licitud de la llicència municipal d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles i activitats recreatives ordinàries d’acord amb el model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla en aquest punt.

Projecte bàsic, signat pel tècnic competent.

Si l’interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència, el projecte haurà de contenir, de manera diferenciada de la resta de documentació, la informació següent:

Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació de la finca.

Explicació sintètica de l’activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.

Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.

Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l’activitat.

 

Memòria de seguretat i pla d’autoprotecció, si calen,  d’acord el que disposa el Decret 82/2010, que s’hauran de presentar en el termini màxim de 6 mesos des de l’inici de l’activitat a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció Hermes.

Estudi d’impacte ambiental  si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l’activitat ha de sotmetre’s a avaluació d’impacte ambiental

 

Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada.

 UnUn estudi d'impacte acústic de l'establiment amb el contingut requerit per les ordenances de contaminació acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi. També haurà d’acreditar el compliment de les determinacions que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d'accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l'impacte acústic i, en general, la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica.

 

Memòria del dispositiu d’assistència sanitària d’acord amb el que estableixi la normativa reguladora.

 

Memòria descriptiva de les condicions d’higiene i salubritat que acrediti que es disposa dels serveis d'assistència sanitària d’acord amb el que preveu el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

 

Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Aquesta documentació es presentarà en forma d’estudi o memòria ambiental incorporada de manera diferenciada al projecte tècnic, amb el contingut que resulti de les Ordres que dicti el Departament competent en matèria de medi ambient.

 

Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l'adreça, la titulació i l’habilitació professional de la persona designada.

 

La sol·licitud de llicència urbanística, si escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar simultàniament a la presentació d'altres sol·licituds d'autorització o llicència.

 AbAbans de l’obertura de l’establiment, la persona de titular de l’establiment o la persona que en tingui la representació, ha d’acreditar que ha contractat una assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s’indiquen al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, mitjançant una declaració responsable, segons model normalitzat, la qual haurà d’anar acompanyada del rebut vigent.

 

Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau

En cas de ser possible, els documents relacionats en aquest apartat, poden incorporar-se al projecte tècnic o poden ser presentats de forma independent del projecte.


 

 


Tràmits previs:
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Opcionalment, l’interessat pot adreçar-se a l’Ajuntament per:

Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol·licitud i obtenir els formularis a complimentar.

Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l’establiment amb el planejament urbanístic.

Si l’activitat està situada en un espai natural protegit, es troba sotmesa a un procés de consulta prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental. En aquest cas, l’interessat adreçarà la consulta prèvia a l'OGAU del territori on ha previst d'emplaçar l'activitat.

En cas que la Ponència Ambiental de la Generalitat determini que cal sotmetre l’activitat projectada a avaluació d’impacte ambiental, se seguirà el procediment previst per la llicència, amb especificitats i la Ponència formularà la declaració d’impacte ambiental.

Quan al local on es pretén realitzar l’activitat sigui necessari efectuar-hi obres, el peticionari de la llicència d’establiments oberts al públic pot sol·licitar de forma simultània amb aquesta llicència, la preceptiva llicència d’obres o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència d’establiments oberts al públic, i després demanar la d’obres.
Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:

 

- Si s'escau, obtenció del certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic.
- Llicència municipal d'obres- no es concedirà la llicència d'obres si abans no s'ha obtingut la llicència municiapal-
- Transmissibilitat: les llicències municipals són transferides amb el comunciació a l'Ajuntament en què s'acrediti subrogar els titulars nous en els drets i deures derivats de la llicència concedida.
- Baixa de l'activitat.
- Canvi no substancial de l'activitat. Caldrà comunicacr a l'Ajuntament qualsevol canvi futur que es produeixi en les instal·lacions o en l'activitat.
- Control períodic: els controls periòdics s'han d'efectuar cada quatre anys des de la data de l'atorgament de la llicència. (article 132 del Decret 112/2010)
Aquest control pot ser realitzat pels tècnics municipals o comarcals o bé per una Entitat Ambiental de Control, segons que regula l'Ordenança Municipal.


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:

Autoliquidació taxes Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot.

En el moment d’entrar la documentació l’OAC generarà la ràfega bancària.

Termini:

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.Legislació:

Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, en establiments, activitats, infraestructures i edificis.imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat