DOCUMENTS I FORMULARIS:
Retolacio per locals oci.pdf
Declaració responsable de complir amb els requisits del reglament.doc
CRDeclaració assegurança.doc
Decret 112_2010 Reglament espectacles i recreatives.pdf
Llei 11-2009 Espectacles i activitats recreatives.pdf
Declaracio Responsable Establiments Alimentaris.docx

ETRAM Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: SIGMA-Departament d’Activitats- (972 27 48 71)
Nom: 05-ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES. COMUNICACIÓ PRÈVIA.

Descripció:

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d’espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

 

Se sotmeten a aquest règim els establiments on es duen a terme activitats incloses al Decret 112/2010, de 31 d’agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives que ni aquest Decret ni l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives subjecten  a llicència.

 

També està subjecta a comunicació prèvia d’espectacles la modificació no substancial d’un establiment obert al públic o activitat recreativa que compti amb la llicència municipal corresponent o que s’hagi legalitzat mitjançant comunicació.


Qui ho pot demanar:
La persona física o jurídica que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d’espectacles públics o activitats recreatives ordinàries o, el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.
Com es fa:
La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’ajuntament d’Olot. 972 27 91 01
Documents necessaris:

Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic en els casos que no hi hagi llicència ni comunicació d’obres i es vulguin utilitzar per a un ús concret obres o edificacions existents sense un ús específic.  

Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.

Que es disposa d’una assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s’indiquen al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, acompanyada de còpia del rebut vigent.

Model 036/037 de Declaració d’Alta al Cens d’Empresaris i/o Professionals-Alta d’Activitat Econòmica, presentat a l’Agència Tributària.

Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.

Certificacions ambientals específiques, si escau, relatives a les emissions de sorolls o vibracions, i lluminosa a l’exterior en horari nocturn o d’altres afectacions ambientals que concorrin en l’activitat.

Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).

Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar quan procedeixi.

Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.

En matèria de seguretat:

Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis  i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.

Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de l’Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipals si es tracta d’activitats, instal·lacions o establiments incloses a l’annex II d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

En la resta d’activitats o establiments, certificat del tècnic responsable de la instal·lació que es compleixen els requisits i les condicions de prevenció i de seguretat en matèria d’incendis exigides per les normes reguladores de les activitats recreatives i els espectacles públics i per la resta de normes d’aplicació. 

Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau)

Si l’activitat s’ha d’emplaçar en un espai natural protegit, referència a la declaració d’impacte ambiental o a la resolució de la ponència ambiental de la Generalitat que no hi ha necessitat d’avaluació d’impacte ambiental.

Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.


Tràmits previs:
 Obtenció de les certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l’exercici de l’activitat.

Informe i certificació de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis quan es tracti d’activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o certificació de l’acte de comprovació favorable quan es tracti d’una activitat inclosa a l’annex d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d’obres o bé, si és el cas, disposar de l’informe urbanístic segons procedeixi.

Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.

Disposar de la declaració d’impacte ambiental favorable, o de la resposta de l’Administració en el sentit que no hi ha necessitat d’avaluació d’impacte ambiental, en el cas que l’activitat se situï en un espai natural protegit.

Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
Tràmits posteriors:

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia d’obertura detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la comunicació prèvia.
La memòria de l’activitat ha d’estar a disposició de qualsevol inspecció posterior.
Tràmits relacionats:

-        Llicència municipal d’obres.

-        Transmissió de llicències.

-        Baixa de l’activitat.

Canvi no substancial de l’activitat. Caldrà comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi futur que es produeixi en les instal·lacions o en l’activitat. Si el canvi és substancial, caldrà modificar la llicència.

Quan es pot demanar:
Tot l' any.

Import:

Autoliquidació taxes Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot.

En el moment d’entrar la documentació l’OAC generarà la ràfega bancària.

Termini:

Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta l’Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

Legislació:

Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreativesimprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat