DOCUMENTS I FORMULARIS:
LOPD_ACCES.pdf

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat:
Nom: Sol·licitud d'accés a dades personals

Descripció: L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent:

- Les finalitats del tractament, les categories de dades personals que es tracte i els destinataris o les categories de destinataris als quals s'han comunicat o es comunicaran les dades.
- el termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzas per determinar-lo.
- el dret a sol·licitar al responsable del tractament la rectificació o supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s'hi.
- el dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent.
- l'origen de les dades, quan no s'han obtingut de l'interessat.
- l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d'aquest tractament.
- en cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s'ofereixen.

L'interessat té dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. Per a còpies posteriors, es pot establir un cànon segons els costos administratiuts. Si se sol·licita per mitjans electrònics, l'interesat té dret a rebre la informació en aquest mateix format.
Restriccció al dret a obtenir còpia. si perjudica drets de tercers. 

Qui ho pot demanar:
La persona interessada, que ha d’aportar el DNI
Com es fa:
La sol·licitud de l’exercici del dret d’accés i el DNI o document acreditatiu
Documents necessaris:

S’ha d’omplir la instància que hi ha referent a l’accés al tractament de dades de caràcter personal.


Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any
Import:Termini:
1 mes


Legislació:
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a les dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat