DOCUMENTS I FORMULARIS:
LOPD_OPOSICIO.pdf

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat:
Nom: Dret d'oposició

Descripció: L'interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals:
- quan el tractament es basa en l'interès públic o l'exercici de poder públics conferits al responsable, o en l'interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l'oposició s'ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal. El responsable del tractament ha de deixar de tractar-les, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sober el de l'interessat o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.
- quan el tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
- auan el tractament té fins estadístics o d'investigació científica o històrica i s'invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

Qui ho pot demanar:
La persona interessada, que ha d’aportar el DNI
Com es fa:
La sol·licitud de l’exercici del dret d’oposició i el DNI o document acreditatiu
Documents necessaris:

S’ha d’omplir la instància que hi ha referent a l’oposició al tractament de dades de caràcter personal.


Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any
Import:Termini:
1 mes


Legislació:

Reglament  (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a les dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades.imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat