DOCUMENTS I FORMULARIS:
Sol·licitud de cancel·lació

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat:
Nom: Sol·licitud de supressió de dades personals

Descripció: L'interessat té dret a obtenir la supressió de les dades personals ("dret a l'oblit"), quan:
- les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
- es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
- l'interessat s'oposa al tractament.
- les dades s'han tractat il·lícitament.
- les dades s'han de suprimir per complir una obligació legal.
- les dades  s'han obtingut en relació am l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

Quan el responsable ha fet públiques les dades personals i s'han de suprimir, ha d'adoptar mesures raonables per informar de la supressió els altres responsables que estan tractant aquestes dades.

El responsable ha de comunicar la supressió a cadascun dels destinataris, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l'interessat ho sol·licita, el responsable ha d'identificar els destinataris.

EXEMPCIONS a l'exercici del dret de supressió:
- l'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació.
- el compliment d'una obligació legal.
- l'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca cíentifica o històrica o finalitats estadístiques.
- la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Qui ho pot demanar:
La persona interessada, que ha d’aportar el DNI
Com es fa:
La sol·licitud de l’exercici del dret de cancel·lació i el DNI o document acreditatiu
Documents necessaris:

LOPD-SUPRESSIÓ.pdf


Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l’any
Import:Termini:
1 mes


Legislació:
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a les dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat