Programes i Plans

Vehicles elèctrics
L'Ajuntament d’Olot ofereix 2 estacions de recàrrega gratuïta per a vehicles elèctrics a la via pública perquè en facin ús la ciutadania i les empreses que ho necessitin. Aquesta iniciativa s'emmarca dins de les accions aprovades pel Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i pel Pla de mobilitat i s’orienta a la reducció d'emissions i de contaminació associades a la utilització de vehicles amb gasolina i dièsel dins la ciutat d’Olot.La recàrrega és gratuïta
Veure fitxa

Subvencions per a obres d'arranjaments de l'interior dels habitatges per persones grans per a l'any 2017
SUBVENCIONS PER A OBRES D'ARRANJAMENT DE L'INTERIOR DELS HABITATGES PER A PERSONES GRANS PER A L'ANY 2017

Termini de Sol·licitud: del 29 de maig al 31 de juliol

Import de la subvenció i límits: L'import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible (que no pot superar els 5.000€), amb un límit de 3.000
euros per habitatge.

Actuacions subvencionables: Són subvencionables les obres d'arranjament de l'interior dels habitatges que tenen com a finalitat l'adequació de les peces i dels elements que conformen l'habitatge amb els objectius que s'especifiquen a continuació:
a) Assolir les condicions mínimes d'habitabilitat dins la superfície útil interior de l'habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort, inclosa la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i l'adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones.
b) Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d'estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l'obertura de persianes o similars.
c) Adaptar l'interior de l'habitatge per a la millora de l'accessibilitat:
  1r. Cambra higiènica. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de millorar l'accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal: substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa, canvis d'aixetes, substitució o adaptació del WC o del lavabo, eliminació del bidet o d'altres elements per facilitar la mobilitat, el tractament antilliscant de paviments, i la col·locació d'ajudes tècniques.
  2n. Cuina. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina: substitució de les plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques, adaptació del taulell de cuina, tractament antilliscant de paviments o instal·lació d'ajudes tècniques.
  3r. Altres peces. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de fer adaptacions o proporcionar suports en l'entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins el seu habitatge: intervencions que es realitzen en zones comunes o de pas, com ara passadissos o rebedors, i que consisteixen en actuacions com per exemple l'ampliació d'una porta, el canvi de gir d'una porta, l'eliminació d'algun graó que dificulta l'accessibilitat o la instal·lació d'ajudes tècniques com ara barres o agafadors, entre d'altres.

 
Persones beneficiàries: Les persones sol·licitants que formin part d'una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l'habitatge objecte de l'arranjament, i a les quals les obres de reforma beneficiïn directament.

Requisits següents:
a) Les obres no poden estar iniciades abans de la data de la inspecció de l'habitatge per part de l’Oficina Local d’Habitatge per a la realització de l'informe intern d'idoneïtat tècnica.
b) El pressupost de les obres presentat amb la sol·licitud de subvencions no pot superar l'import màxim de 5.000 euros per habitatge.
c) La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària o arrendatària de l'habitatge objecte de l'arranjament, i ni aquesta ni cap dels altres membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
d) La persona a la qual beneficiïn les obres, que ha de tenir 65 anys o més, ha de complir a més alguna de les condicions següents:
  1r. No tenir prou autonomia per poder realitzar les activitats d'higiene, alimentació, mobilitat o altres similars
  2n. Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%; o tenir reconeguda una pensió d'incapacitat permanent, en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa; o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, o acreditar algun grau de dependència
e) Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar dues vegades l'IRSC:
2,00 IRSC     1 membre     2 membres     3 membres     4 membres o més
Zona B     19.919,33     20.535,39     21.418,63     21.494,90


L’any passat a través de l’Oficina d’Habitatge d’Olot es van aprovar 43  sol·licituds. La majoria de les obres subvencionades van permetre adequar la cambra higiènica amb la finalitat de millorar l'accessibilitat i la instal•lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l'obertura de persianes.

Olot, 29 de maig de 2017


Per a més informació i presentació de sol·licituds:

Oficina Habitatge Olot
1r pis de l’Ajuntament d’Olot
Passeig de Ramon Guillamet, 10
Tels. 972279100  972279128
A/e: habitatge@olot.cat


Veure fitxa

EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I AJUDES ECONÒMIQUES 2017
IMPOST DE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LES ACTIVITATS SUBJECTES A AUTORITZACIÓ, LLICÈNCIA I COMUNICACIÓ PREVIA
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEI DE RECOLLIDA I TRACTAMENT D'ESCOMBRARIES I RESIDUS
TAXA PER SERVEI DE CLAVEGUERAM
TAXA PER SERVEI CEMENTIRI MUNICIPAL I PER MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS
TAXA PEL MANTENIMENT DEL CENS D'ANIMALS DE COMPANYIA
Descarregar document
Veure fitxa

Ocupació en Xarxa 2017

Perfils candidats: Persones interessades en treballar en el sector d'activitats turístiques amb coneixements d'idiomesPer inscriure't omple el següent Formulari d'inscripcions

Per a mes informació de la jornada us podeu dirigir al Mas Les Mates:
carrer Mestre Falla, 47 - ocupacio@dinamig.cat
Veure fitxa

Convocatòria d'ajuts al pagament del lloguer 2017
Ja es poden presentar les sol·licituds a l’Oficina d’Habitatge d’Olot que, com a novetat, ha programat sessions informatives i un espai d’atenció a la planta baixa de l’Ajuntament.  Fulletó informatiu
  Sol·licitud de subvencions per al pagament de lloguer
  Sol·licitud de transferència bancària per apagament de l'agència de l'Habitatge de Cataluna (àrea SEPA)

Veure fitxa

Reducció taxa escobraries i clavegueram 2017
Informació de les bases, aprovades per JGL el 30 de març, a regir per a les sollicituds de reducció de la taxa d'escombraries i clavegueram d'aquest exercici 2017 Reducció +60a Reducció -60a reducció rústica

Reducció +60a
Reducció -60a
reducció rústica
Veure fitxa

Pla d'usos de l'espai públic del passeig de Miquel Blay (Firal)

Veure fitxa

PLA PER A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA 2013 - 2019
Veure fitxa

PLA PER A LA INCLUSIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL D'OLOT 2013-2019
Veure fitxa

PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT
Veure fitxa

LA CARTA DE CIUTATS EDUCADORES
Veure fitxa

Jo també sóc 100%t!


Olot, la capital dels volcans, té una marca de ciutat que pretén transmetre l'essència de la ciutat, tant al públic d’Olot i la Garrotxa (els propis ciutadans, entitats i empreses) com a l’extern (nacional i internacional).Veure fitxa

TOTS SOM VIANANTS


TOTS SOM VIANANTS és el títol d'una campanya de conscienciació ciutadana promoguda des de l'Ajuntament d'Olot amb la col·laboració del RACC, que té com objectiu, d'acord amb el Pla Local de Seguretat Viària 2012-2015, reduir l'elevat nombre d'atropellaments a la ciutat i assolir les taxes mitjanes d'accidentalitat a Catalunya.
Veure fitxa

PLA LOCAL HABITATGE
l - Estudi de Necessitat d'Habitatge a Olot  
- Anàlisi del Parc i les seves situacions d'ús anòmal
- Setmana de l'habitatge a Olot, maig 2010
- Avanç del Pla Local

Documents finals


Veure fitxa

Campanya de poda d'arbres
En el fitxer adjunt es pot trobar la planificació dels treballs de poda dels arbres dels diferents carrers d'Olot.
Campanya poda 13-14.pdf
Veure fitxa

Fem el Barri Bell
El barri vell d’Olot és un dels 13 primers barris de tot Catalunya que es va beneficiar de la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya.
El Pla de Barris és un projecte de millora integral del nucli antic d’Olot, a través d’operacions de reforma i rehabilitació urbanística de 5 espais del barri i un programa de caràcter social i econòmic per dur a terme en tota l’àrea d’intervenció.
Veure fitxa

Olot s'ho val
Volem que Olot sigui una ciutat amable, acollidora i neta, i que tots els seus habitants en formin part i se'n sentin orgullosos.
Veure fitxa

Pla d'acció local per la sostenibilitat
El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) d’Olot és l’estratègia i el compromís de la ciutat amb la sostenibilitat, l’eix vertebrador de l’anomenada Agenda 21 Local.
L’objectiu final d’aquesta iniciativa és impulsar un model de desenvolupament sostenible, de manera que es garanteixi el progrés social i econòmic d’Olot, mantenint alhora la integritat ecològica del seu territori i sense hipotecar el benestar de les generacions futures.
El treball es centra, per tant, en la definició de línies estratègiques i programes d’actuació que donin inici al procés de desenvolupament sostenible, amb el màxim de participació i implicació ciutadana.
Veure fitxa

Pla de ciutadania i immigració 2008-2011
La tardor de l’any 2007 l’Ajuntament d’Olot va impulsar l’actualització del Pla de ciutadania i immigració, en el qual havia estat treballant des del 1999. Diferents causes motivaren obrir aquest procés: els canvis en la confi guració de la població; l’increment de les nacionalitats d’origen de les persones residents; els signes d’assentament del fenomen amb l’augment del reagrupament familiar; l’aparició de noves temàtiques com a conseqüència de l’increment de la diversitat social, cultural, religiosa, etc.
Veure fitxa

Pla de cultura d'Olot 2009
Al maig del 2009 es va acabar d'elaborar el Pla de cultura d'Olot 2009, un document on es recull el balanç de les polítiques culturals aplicades a la ciutat des de el 2001, i l'arquitectura i reptes de futur del nou Pla.
Veure fitxa

Pla d'igualtat

El Pla d’igualtat de gènere de la ciutat d’Olot vol ser un instrument d’impuls i planificació de les polítiques d’igualtat a la ciutat, i constituir un marc de referència que defineixi els objectius a assolir i les actuacions a portar a terme per part de tots els agents implicats.
Veure fitxa

PLA D'USOS DE L'ESPAI PÚBLIC DEL PASSEIG DE'N BLAI

Veure fitxa

Pla estratègic del comerç
La importància del comerç urbà a Olot així com la voluntat, per part del Consistori i del sector comercial, d’establir objectius de treball comuns i accions consensuades ha tingut com a resultat el Pla Estratègic del Comerç d’Olot.
A finals del 2006 tingué lloc un procés participatiu que es concretà en diverses sessions de treball integrades per comerciants de la ciutat. Aquests espais de debat varen servir per reflexionar sobre la situació actual futura del nostre comerç així com per plantejar accions per afrontar els reptes amb què es troba el sector.
Veure fitxa

Pla local de joventut 2008-2011
A la ciutat d’Olot hem estat treballant, des de fa molts anys, diferents aspectes en política de joventut. L’any 2005, per primera vegada, es va redactar un pla integral de Joventut que recollia totes les intervencions que en aquesta matèria desenvolupa l’Ajuntament d’Olot. Ara, un cop exhaurit el període per al qual va estar pensat aquell primer pla local de joventut, necessitem, de nou, veure com estem a la ciutat en matèria de joventut.

Veure fitxa

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat