TOTS ELS EDICTES

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA PER A L'ANY 2020

La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el 30 de gener de 2020, va aprovar l’oferta d’ocupació pública d’aquest Ajuntament i dels seus organismes autònoms per l’any 2020 que inclou les places que es detallen en el document annexat, en compliment de l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 70 Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

14/02/2020

31/12/2022

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA PER A L'ANY 2019

Per acord de Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el 17 de gener de 2019, s’ha aprovat l’oferta d’ocupació pública d’aquest Ajuntament i dels seus organismes autònoms per l’any 2019 que inclou les places que es detallen en el document annexat, en compliment de l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 70 Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

28/01/2019

31/12/2021

ESMENA ERRORS OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA PER A L'ANY 2019

Havent detectat errors en la publicació de l’edicte sobre l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot i dels seus organismes autònoms per a l’any 2019 publicat en el BOP de Girona número 19, el dia 28 de gener de 2019, es procedeix a la seva esmena.

27/02/2019

31/12/2021imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat