AJUTS 6.000
AJUTS 6.000 Subvencions destinades a propietaris d'habitatges desocupats que els posin a lloguer a través de la Borsa d’HabitatgeFins el 28 de setembre es poden presentar sol.licituds per a la convocatòria d'ajuts destinats als propietaris d'habitatges desocupats que els posin a lloguer a través de la Borsa d'Habitatge. L'import de la subvenció és del 100% del cost de les obres de rehabilitació i posada al dia de les dependències fins a un màxim de 6.000 euros per habitatge.

 

Són subvencionables les obres de posada al dia, en els dotze mesos anteriors a la signatura del contracte de lloguer, d’acord amb les tipologies d’obres següents:
- Adequació de les peces i elements que  conformen l’habitatge per tal d’obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui se ocupat de manera immediata per un llogater
- Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per a l’adequació de l’habitatge a la normativa vigent.
- Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat i a les condicions necessàries per què l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
- Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge als paràmetres que exigeixen les normatives vigents, inclosos els tancament de protecció exterior tipus persianes.
- Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: pintura, terres, portes, finestres i altres.

 

Persones beneficiàries: Poden optar a les subvencions els propietaris que reuneixin els requisits establerts i que posin els habitatges en lloguer, per un termini mínim de 5 anys, a través de la Borsa d’habitatge Social d’Olot, integrada en la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.

 

Requisits següents: Per poder optar a les subvencions, els habitatges que es posin en lloguer hauran de complir les condicions següents:

  •  Estar desocupats en la data de la contractació del lloguer
  •  Que s’hi hagin realitzat obres de posada al dia, en els dotze mesos anteriors a la signatura del contracte de lloguer.
  • Ser habitatges que provinguin del mercat lliure o amb protecció oficial.
  •  Disposar de cèdula d’habitabilitat i de Certificat d’Eficiència Energètica

 

Per a més informació i presentació de sol.licituds:
Oficina d'Habitatge, al primer pis de l'Ajuntament d'Olot
972 27 91 00 - 27 91 28
habitatge@olot.cat
imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat