L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE REALITZA 17.478 ATENCIONS AL 2015
L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE REALITZA 17.478 ATENCIONS AL 2015 Representa un increment del 55,14% en relació al 2014Durant l’any 2015, l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot ha realitzat 17.478 atencions, el que representa un increment del 55,14% en relació al 2014. Situada a la primera planta de l’Ajuntament d’Olot, l’Oficina ha complert aquest 2015 deu anys en funcionament, durant els quals s’han realitzat 143.467 gestions.

Durant el 2015, 4 de cada 10 gestions realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge han estat per ajuts de lloguer. Des de l’Oficina s’han portat a terme 7.840 atencions (44,86% del total) per a la tramitació i la gestió de les ajudes per pagar la renda de lloguer o prestacions econòmiques d’urgència especial. Durant el 2014 i per aquest mateix concepte es van realitzar 4.255 gestions, per tant, l’increment ha estat del 84,29%. El regidor d’Habitatge d’Olot, Josep Berga, ha explicat que “l’augment es deu al fet que durant els anys 2013 i 2014 no hi va haver noves convocatòries d’ajuts a lloguer i que, per tant, van baixar les tramitacions i que, en canvi, durant el 2015 s’han executat amb normalitat”.

Un 15,34% de les atencions realitzades (2.682 gestions) han estat consultes o assessoraments de diferents temes relacionats amb l’habitatge o amb la mateixa Oficina: gestions amb el Barri Vell, gestions intervenció integral en el Barri Vell, recerca de propietaris, publicitat, gestions amb altres organismes...

La Borsa d’Habitatge ha representat el 13,61% de les atencions (2.379). D’aquestes, un 9,86% (1.723) han comportat gestions amb els llogaters i un 3,75% (656) han estat gestions amb els propietaris. En els deu anys d’existència de l’Oficina Local d’Habitatge s’han formalitzat 240 contractes de la Borsa que, en aquests moments, gestiona un parc de 140 habitatges (propietat de l’Ajuntament d’Olot i de GUOSA, la Xarxa d’Inclusió, cessions provinents de la Generalitat de Catalunya i 17, de cessions d’entitats bancàries).

La sol.licitud d’habitatge de lloguer i habitatge de protecció oficial ha representant un 7,99% de l’activitat de l’Oficina durant l’any 2015 (1.397): gestions respecte als usuaris que busquen un pis de lloguer i sol•liciten possibles promocions d’habitatge de protecció oficial; usuaris que s’inscriuen en el Registre de Sol.licitants d’Habitatge Protegit i Registre de la Xarxa de Mediació Social.

Les gestions, consultes i inspecció de pisos per a la tramitació de les cèdules d’habitabilitat han comportat 785 expedients, un 4,49% del total. Els reagrupaments familiars 722 atencions (4,13%) i les gestions amb Serveis Socials 669 (3,83%) són altres de les tasques assumides des de l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot durant el 2015.

Un altre dels àmbits en el quals més ha crescut l’activitat de l’Oficina d’Habitatge durant el 2015 ha estat l’assessorament jurídic en temes d’habitatge.  Durant el 2015, s’ha fet 641 gestions (3,67%) del total de l’any. Aquesta dada significa un augment del 25,68% en relació al 2014. Des del primer pis de l’Ajuntament d’Olot s’ofereix informació, assessorament i suport adreçat a les persones que formalitzen un contracte de lloguer o de compravenda; a les comunitat de veïns, especialment, amb problemes de veïnatge i convivència; a les persones o famílies que tenen dificultats per fer front al pagament de préstecs hipotecaris i contracte d’arrendament i poden trobar-se en risc de perdre el seu domicili habitual o aquelles que es trobin en procediments d’execució hipotecària per impagament o desnonament per falta de pagament.

Les ajudes de rehabilitació, informes interns d’idoneïtat i informes tècnics dels edificis amb 243 atencions (1,39%), les revisions del préstec qualificat d’Habitatge de Protecció Oficial, desqualificacions HPO i altres, amb 110 gestions més (0,63%) i 10 gestions més (0,06%) per a ajuts a la compra d’habitatge configuren la resta d’àmbits en els quals ha centrat la seva activitat durant el 2015 l’Oficina d’Habitatge. 

Durant el 2015, i en aplicació de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, des de l’Oficina Local s’ha pres la determinació d’executar el procediment de cessió obligatòria que estableix l’article 7, aprovant un llistat de 270 habitatge buits propietat de les entitats bancàries susceptibles de cessió. S’han emès 6 informes de Serveis Socials per fer front a l’emergència en l’àmbit de habitatge i 35 informes de Serveis Socials per fer front a l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica. També s’ha formalitzat un Fons solidari municipal amb SOREA per fer front a la pobresa energètica en els subministrament d’aigua.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat