L’AJUNTAMENT INICIA EL PROCEDIMENT PER A LA CESSIÓ OBLIGATÒRIA D’HABITATGES BUITS
L’AJUNTAMENT INICIA EL PROCEDIMENT PER A LA CESSIÓ OBLIGATÒRIA D’HABITATGES BUITS La mesura afecta a 270 habitatges propietat d’entitats bancàriesL’article 7 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica estableix que "l’administració pot resoldre la cessió obligatòria per un període de 3 anys, per a incorporar-los al Fons d’Habitatges de lloguer per a polítiques socials, en el cas d’habitatges buits que siguin propietat de persones jurídiques quan aquesta persona jurídica sigui subjecte passiu no exempt de l’impost d’habitatges buits i en el municipi hi hagi alguna unitat familiar en situació de risc d’exclusió residencial".
 
Per tal de portar a terme aquesta mesura i, una vegada recollida la informació dels habitatges considerats buits propietat de les entitats bancàries que estan inscrits en el Registre d’Habitatges Buits de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d’Olot, en Junta de Govern local d’aquest dijous 21 de gener, ha aprovat l’inici del procés per reclamar-ne la cessió obligatòria. En total, són 270 habitatges d’Olot propietat d’entitats bancàries dels quals es prioritzaran aquelles entitats que gaudeixin de menys bonificacions en l’impost sobre les vivendes buides.

Les condicions de les cessions seran les següents:
-    S’estableix per un termini de 3 anys
-    Condicions econòmiques s’ha de determinar fixant les rendes que garanteixin que l’esforç pel pagament del lloguer no superi:
•    El 10% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,89 de l’indicador de renda de suficiència (IRSC)
•    El 12% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,95 de l’IRSC
•    El 18% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si són iguals o superiors al 0,95 de l'IRSC

A la Junta de Govern Local d’aquest dijous, també s’ha aprovat l’inici del procediment de sanció al qual haurien de fer front les entitats que no atenguin o compleixin l’establert en expedient de declaració de cessió obligatòria, segons la Llei del Dret a l’Habitatge. A la compareixença posterior a la Junta de Govern, el regidor d’Habitatge, Josep Berga, ha informat de les mesures adoptades de les quals ha explicat “és una normativa molt recent que ens dóna un instrument jurídic que fins ara no teníem, però que no ens farà abandonar la resta de mesures que tenim en marxa”. En aquest sentit, Berga ha recordat “en el ple del mes de desembre vàrem anunciar la possibilitat d’exercir el dret de tempteig i retracta d’una promoció de d’habitatges i que continuarem insistint als propietaris per poder ampliar els pisos disponibles a la Borsa d’Habitatge de la ciutat”.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat