Passeig Ramon Guillamet, 10 - 17800 OLOT
Tel. 972 27 91 01 - a/e: atencioalciutada@olot.cat

MENU PRINCIPAL > Tràmits > Catàleg de tràmits > Urbanisme Habitatge i Obres > 2P - LLICÈNCIA OBRA PUNTUAL D'URBANITZACIÓ

DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: URBANISME
Nom: 2P - LLICÈNCIA OBRA PUNTUAL D'URBANITZACIÓ

Descripció: OBRES PUNTUALS D'URBANITZACIÓ NO INCLOSES EN UN PROJECTE D'URBANITZACIÓ: ESCOMESA DE SERVEI, REBAIX DE VORERA PER GUAL, PAVIMENTACIÓ D'UN TRAM DE VORERA...
Qui ho pot demanar:
L'INTERESSAT O UN REPRESENTANT, QUE HA D'APORTAR EL DNI
Com es fa:
- LA SOL·LICITUD I LA PRECEPTIVA DOCUMENTACIÓ ES PRESENEN AL REGISTRE GENERAL
- SI ES REQUEREIXEN ESMENES O DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA, S'HAN DE PRESENTAR AL REGISTRE MUNICIPAL
- CAL AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST D'OBRES UN COP L'AJUNTAMENT HA REVISAT L'EXPEDIENT I L'IMPORT S'HA COMUNICAT A L'INTERESSAT
- ATORGADA LA LLICÈNCIA S'ENVIARÀ AL DOMICILI DE L'INTERESSAT
Documents necessaris:
1 - INSTÀNCIA DE SOl·LICITUD DE LA LLICÈNCIA SIGNADA PEL PROMOTOR/A I PEL CONTRACTRISTA DE L'OBRA
2 - MEMÒRIA ESCRITA I GRÀFICA DESCRIPTIVA DE L'OBRA (2 CÒPIES)
3 - FOTOGRAFIA DE LA ZONA AFECTADA PER L'OBRA (EN COLOR I DE MIDA MÍNIMA 10 X 15 CM)
4 - ALTA DE L'IAE DEL CONTRATISTA RSPONSABLE DE L'OBRA

Tràmits previs:
RECOMANABLE: CONSULTA A L'ÀREA MUNICIPAL D'INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA SOBRE EL CONTINGUT DEL PROJECTE
Tràmits posteriors:
1 - EL NOMENAMENT I DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTISTA ES POT PRESENTAR DESPRÉS DE LA CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA I ABANS DE L'INICI DE L'OBRA SI AIXÍ ES SOL·LICITA
Tràmits relacionats:
POT REQUERIR-SE ALTRA DOCUMENTACIÓ, A MÉS DE L'ASSENYALADA, QUAN ES CONSIDERI NECESSÀRIA O COM A RESULTAT DE L'APLICACIÓ DE NORMATIVES ESPECÍFIQUES.
- LA LEGALITZACIO D'OBRES REQUEREIX LA PRESENTACIÓ DE LA MATEIXA DOCUMENTACIÓ
- LA LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST NO CONFEREIX EL DRET A INICIAR L'OBRA
- ELS TERMINIS DE VIGÈNCIA DE LA LLICÈNCIA I D'INICI DE L'OBRA ES COMPTARAN A PARTIR DE LA DATA DE LA CONCESSIÓ
L'OBRA HAURÀ DE COMENÇAR AL FINALITZAR EN ELS TERMINIS QUE S'ESTABLEIX A LA LLICÈNCIA, EXCEPTE EN EL CAS DE CONCEDIR-SE UNA PRÒRROGA DEL TERMINI. LA PRÒRROGA, QUE ÉS ÚNICA PER A CADA TERMINI, S'HA DE SOL·LICITAR ABANS QUE S'ESGOTI EL TERMINI
Quan es pot demanar:
TOT L'ANY, EN HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
Import:Termini:
TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ: 1 MES
EL CÒMPUT DEL TERMINI QUEDA SUSPÈS PER L'EMISSIÓ D'INFORMES PREVIS I PER L'ESMENA DE DEFICIÈNCIES

Legislació:

- Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.imprimir