Passeig Ramon Guillamet, 10 - 17800 OLOT
Tel. 972 27 91 01 - a/e: atencioalciutada@olot.cat

MENU PRINCIPAL > Tràmits > Catàleg de tràmits > Urbanisme Habitatge i Obres > 2E- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR D'ACABATS EXTERIORS D'EDIFICIS AL BARRI VELL O EN SÓL NO URBANITZABLE

DOCUMENTS I FORMULARIS:
SOL.LICITUD D'OBRA MENOR D'ACABATS EXTERIORS D'EDIFICIS AL BARRI VELL O EN SÓL NO URBANITZABLE 2E.pdf

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: FOMENT I PATRIMONI
Nom: 2E- LLICÈNCIA D'OBRA MENOR D'ACABATS EXTERIORS D'EDIFICIS AL BARRI VELL O EN SÓL NO URBANITZABLE

Descripció: Pintat de façanes, canvi de tancaments, reparació o reposició de teulats o terrasses sense afectar l'estructura de l'edifici i, en general, qualsevol obra a l'edifici que afecti el seu aspecte exterior.

Qui ho pot demanar:
L'interessat o un representant, que ha d'aportar el DNI.

Com es fa:
- La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten al Registre general.
- Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'han de presentar al Registre municipal.
- Cal autoliquidació de l'impost d'obres un cop l'Ajuntament ha revisat l'expedient i l'import s'ha comunicat a l'interessat.
- Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris:
1) Instància de sol·licitud de la llicència signada pel promotor/a i pel contractista de l’obra.
2) Documentació descriptiva de l'obra, amb mostra de color en el cas de pintat de façana o canvi de tancaments (2 còpies).
3) Memòria complementària si es preveu afectació de l’espai públic per l’execució de l’obra.
4) Fotografia de l’edifici (en color i de mida mínima 10 x 15 cm).
5) Allta de l'IAE del contratista responsable de l'obra.
6) Document d’autoliquidació de la taxa de llicència d’obra menor.

Tràmits previs:
RECOMANABLE: consulta a l'Àrea d'Urbanisme - Administració i suport jurídic- sobre contingut del projecte.

Tràmits posteriors:
1. El nomenament i documentació del contractista es pot presentar després de la concessió de la llicència i abans de l’inici de l’obra si així es sol·licita.
2. Sol·licitud de retorn de les fiances dipositades.
Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any

Import:
Autoliquidació segons arbitris determinats a l'ordenança fiscal.


Termini:
Termini màxim de resolució: 1 mes.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.


Legislació:
- Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.imprimir