Passeig Ramon Guillamet, 10 - 17800 OLOT
Tel. 972 27 91 01 - a/e: atencioalciutada@olot.cat

MENU PRINCIPAL > Tràmits > Catàleg de tràmits > Urbanisme Habitatge i Obres > 2R - LLICÈNCIA D'OBRA MENOR D'AFECTACIÓ DEL SUBSÒL

DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: FOMENT I PATRIMONI
Nom: 2R - LLICÈNCIA D'OBRA MENOR D'AFECTACIÓ DEL SUBSÒL

Descripció: Qualsevol instal·lació o actuació que afecti el subsòl: obertura de rases, pous, cales....
Qui ho pot demanar:
L'Interessat o un representant, que han d'aportar el DNI
Com es fa:
- La sol·lcitiud i la preceptiva documentació es presenten al Registre General.
- Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'han de presentar al Registre municipal.
- Cal autoliquidació de l'impost de'obres un cop l'Ajuntament ha revisat l'expedient i l'import s'han comunicat a l'interessat.
- Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.
Documents necessaris:
1 - Instància de sol·licitud de la llicència signada pel promotor/ i pel contractista del'obra.
2 - Documentació tècnica signada per tècnic competent (3 còpies)
4 - Fotografia del camí o del terreny (en color i de mida mínima 10 x 15 cm)
5 - Nomenament de la direcció facultativa de l'obra.
6 - Alta del'IAE del contratista responsable de l'obra
7 - Document d'autoliquidació de la taxa de llicència d'obra menor.
Tràmits previs:
RECOMANABLE: Consulta a l'Àrea municipal d'Infraestructures i Obra Pública sobre el contingut del projecte, si es tracta d'una actuació en sòl públic.
RECOMANABLE: Consulta a l'Àrea d'Urbanisme - Administració i suport jurídic - sobre contingut del projecte, si es tracta d'una actuació en sòl privat.
Tràmits posteriors:
1 - El nomenament i documentació del contractista es pot presentar després de la concesió de la llicència i abans de l'inici de la instal·lació si així es sol·licita.
2 - El nomenament de la direcció facultativa de l'obra es pot resentar deesprès de la concesió de la llicència i abans de l'inici de la instal·lació si així es sol·licita.
3 - Sol·licitud de retorn de les fiances dipositades.
Tràmits relacionats:
- Pot requerir-se altra documentació, a més de l'assenyalada, quan es consideri necessària o com a resultat de l'aplicació de normatives específiques.
- La legalització dobres requereix la presentació de la mateixa documentació.
- La liquidació de l'impos no confereix el dret a iniciar l'obra.
- Els terminis de vigència de la llicència i d'inici de l'obra es comptaran a artir de la data de la concesió.
L'obra haurà de començar i finalitzar en els terminis que s'estableixi a la llicència, excepte en el cas de concedir-se una pròrroga del termini. La pròrrog, que és única per a cada termini, s'ha de sol·licitar abans que s'esgoti el termini.
Quan es pot demanar:
Tot l'any, en horari d'atenció al públic.
Import:

Autoliquidació segons arbitris determinats a l'ordenança fiscalTermini:
Termini màxim de resolució: 1 mes.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.

Legislació:
- Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.imprimir