Passeig Ramon Guillamet, 10 - 17800 OLOT
Tel. 972 27 91 01 - a/e: atencioalciutada@olot.cat

MENU PRINCIPAL > Tràmits > Catàleg de tràmits > Urbanisme Habitatge i Obres > DELIMITACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSITCA

DOCUMENTS I FORMULARIS:

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Administració i suport jurídic
Nom: DELIMITACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSITCA

Descripció:
Documents necessaris:
Projecte ( 2 còpies en paper i 1 en digital) visat pel col·legi competent i signat per promotor i tècnic redactor del projecte que ha d'incloure :
- memòria
- plànols
Per més informació, veure document annex.

Tràmits previs:
Recomenable: Consulta a l'Àrea d'Urbanisme- Oficina d'informació-sobre l'àmbit de delimitació i l'ordenació del sòl.

Tràmits relacionats:
Resolució de les al·legacions que es poguessin presentar durant el termini d'exposició al públic de l'expedient Publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província.
Aprovat definitivament el projecte de divisió poligonal, se n'ha de lliurar una còpia diligenciada a la comissió territorial d'urbanisme de Girona.

Quan es pot demanar:
Tot l'any.

Termini:
L'aprovació inicial s'ha d'adoptar en el termini de dos mesos des de la presentació de la documentació completa.
El projecte ha d'ésser posat a informació pública pel termini d'un mes, durant el qual s'ha de concedir audiència a les persones interessades, amb citació personal.
La notificació de l'acord d'aprovació definitiva s'ha de produir en el termini de dos mesos des del finiment del termini d'informació pública. En cas contrari, s'entén que el projecte ha quedat aprovat definitivament per silenci administratiu positiu.


imprimir