Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

ALTA PER NAIXEMENT AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS D’OLOT

Les persones > Padró

Descripció

És la sol·licitud d’inscripció al Padró municipal d’habitants de la ciutat d’Olot dels nounats a la ciutat, dins de l’any natural del naixement.

Si es sol·licita la inscripció a partir de l’any natural del naixement, l’alta d’inscripció al Padró serà tramitada com a alta per omissió.

 

Observacions:

Si existeixen indicis que facin dubtar que el ciutadà o la ciutadana estableixi la seva residència en el municipi, o d’alguna de les dades declarades, abans de validar l’alta, o la modificació de dades al Padró, l’Ajuntament, una vegada presentada la corresponent sol·licitud per part de la persona interessada, ordenarà els actes de tràmit necessaris per a comprovar la veracitat de les dades que consten a la sol·licitud, dictant la corresponent resolució.

Qui ho pot demanar

Els progenitors del nounat. Si els progenitors consten empadronats en el mateix domicili, pot sol·licitar la inscripció un d’ells.
Altres persones majors d’edat que hagin estat degudament autoritzades pels progenitors del nounat.
Si es sol·licita la inscripció en un domicili on no hi consti cap dels seus progenitors, caldrà consultar a l’Oficina d’atenció al ciutadà.

Com es fa

Si bé la inscripció al Padró municipal es realitza d’ofici, és a dir, l’Institut Nacional d'Estadística i l’òrgan gestor de l’Ajuntament inscriu el nounat, si el domicili declarat coincideix amb el domicili dels progenitors, pel temps que transcorre entre la data del fet i la de la comunicació, els progenitors sol·liciten aquesta inscripció per tal de dur a terme els tràmits que se’n deriva davant altres administracions..
Es sol·licita de manera presencial, presentant la documentació necessària davant de l’Oficina d’atenció al ciutadà. Cal sol·licitar cita prèvia des del següent enllaç: https://citaprevia.olot.cat/
Els progenitors (si ambdós consten inscrits en el mateix domicili, pot presentar-se només un d’ells) o la persona autoritzada s’ha de presentar a l’Oficina d’atenció al ciutadà.
L’Oficina d’atenció al ciutadà comprova que s’hagi presentat tota la documentació necessària i procedeix a fer la inscripció al Padró municipal d’habitants i, seguidament, els progenitors, en qualitat de representants legals del nounat, o la persona degudament autoritzada, signa el full d’alta.
El departament gestor comprovarà que la tramitació s’hagi realitzat de forma correcta i procedirà a la seva validació definitiva.
Quan així es sol·liciti, i amb la validació definitiva del tràmit, la mateixa Oficina d’atenció al ciutadà podrà expedir el volant i/o certificat d’empadronament.

Documents necessaris

Tots els documents han de ser originals.

  1. Original del Llibre de família on consti la inscripció del nounat o Certificat literal de naixement degudament signat per l’Encarregat del Registre Civil o Consolat o certificat literal de naixement electrònic.*

(*) Els nascuts a partir del 15 d’octubre de 2015, inscrit en el Registre Civil mitjançant el nou sistema electrònic en el centre sanitari, serà suficient amb la presentació del certificat electrònic de naixement (amb codi de validació) expedit pel Registre Civil corresponent, no essent necessària la presentació del Llibre de família.

 

Si el nounat s’inscriu només amb un dels dos progenitors sense compareixença presencial de l’altra part, caldrà aportar un d’aquests documents:

  • Autorització de representació de menors d’edat (original i degudament complimentada i signada per l’altre progenitor davant OAC, funcionari públic o Notari), adjuntant fotocòpia del document d’identitat (la signatura haurà de coincidir amb la que consti al document)*.

(*) Aquesta autorització té validesa per un mes des de la data del document (dada obligatòria que ha de constar al document) i utilitzada exclusiva i únicament per a ser presentada per a la sol·licitud d’alta d’inscripció/modificació del tràmit en qüestió.

  • Declaració responsable de menors i/o majors d'edat incapacitats amb sentència judical. Caldrà adjuntar la sentència judicial de guarda i custòdia en exclusiva a favor del/la progenitor/a que sol·licita la inscripció (sentència amb certificació de testimoniatge i, si s’escau, amb el conveni aprovat segons sentència judicial degudament segellat)*.

(*) L’aportació de la sentència judicial de guarda i custòdia amb certificació de testimoniatge constarà per a qualsevol modificació posterior de la inscripció del menor, sempre i quan aquesta no hagi estat modificada posteriorment pel que fa a la guarda i custòdia.  Per a cada tràmit posterior caldrà la declaració responsable amb sentència judicial.

(*) Aquesta declaració té validesa per un mes des de la data del document (dada obligatòria que ha de constar al document) i utilitzada exclusiva i únicament per a ser presentada per a la sol·licitud d’alta d’inscripció/modificació del tràmit en qüestió.

  • En els supòsits de guarda i custòdia compartida, caldrà que l'altre progenitor signi el full padronal o bé que aporti autorització de representació de menors o que en la sentència hi consti amb qui o on ha de constar empadronat el menor.

 

Els documents a presentar han d’estar escrits en català o castellà. En cas contrari, caldrà aportar també la traducció oficial del document (traductor jurat o pel consolat del país emissor) en català o castellà.

Per més informació de documents necessaris podeu consultar l’apartat “Documentació adjunta”.

La informació facilitada en aquest apartat, fins i tot la que consta a l’apartat de “Documentació adjunta”, és de caràcter orientatiu. L’Ajuntament d’Olot es reserva el dret d’exigir la documentació que consideri oportuna per tal d’acreditar la veracitat de les dades.

Aquells supòsits que no s’han tingut en compte aquí, us recomanem que consulteu prèviament la documentació requerida a l’Oficina d’atenció al ciutadà.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Legislació:

Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les bases de règim local.
Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya.
RD 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Resolució de 16 de març de 2015, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
Acords de la Comissió permanent del Consell d’Empadronament.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tràmits relacionats

Volant/certificat d’empadronament.
Alta al Padró municipal d’habitants.
Modificació per canvi de domicili.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

La inscripció és immediata si s’aporta la documentació necessària i la sol·licitud reuneix els requisits formals per tal de ser admesa.
En qualsevol altre cas, el termini màxim per a resoldre l’empadronament és de tres mesos a partir de la data de sol·licitud.
L’empadronament és permanent i únicament pot ser modificat en els supòsits següents:
- La persona interessada sol·licita a l’Ajuntament un canvi de domicili dins del mateix municipi.
- La persona interessada s’empadrona en un altre municipi de l’Estat espanyol o es dóna d’alta a una oficina consolar a l’estranger en el cas dels espanyols, i l’administració competent procedeix a donar-la de baixa en el Padró d’habitants del municipi d’origen.
- La persona interessada estrangera que sol·licita la baixa al Padró municipal d’habitants d’Olot per trasllat fora de l’Estat espanyol.
- Les persones estrangeres sense autorització de residència permanent (llarga durada), que no renovin periòdicament cada dos anys la seva inscripció padronal i amb resolució de l’Alcalde o persona qui delegui declarant i anotant la baixa per caducitat.
L’Ajuntament pot actuar d’ofici i donar de baixa la persona en els supòsits previstos en la legislació vigent.

Formes de tramitació

Presencial

Cal reservar cita prèvia a citaprevia.olot.cat
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat