Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

RECURS SOL·LICITANT BAIXA DEL VEHICLE

Hisenda > Ingressos

Descripció

Recurs en que que es comunica la baixa definitiva del vehicle.
Es pot sol·licitar el pagament de la part proporcional (prorrateig trimestral) de l'impost de vehicles si el rebut està pendent de pagament o bé, la devolució de la part proporcional (prorrateig trimestral) de l'impost de vehicles de tracció mecànica si s'ha satisfet.

Qui ho pot demanar

Qualsevol persona interessada o un representant legal.

Com es fa

Sol·licitant el tràmit a l'OAC o bé, a la Secció d'Ingressos de l'Ajuntament d'Olot.

Documents necessaris

  • Si es sol·licita la devolució de la part proporcional del rebut de l'impost de vehicles:
    1. Document de baixa definitiva del vehicle a la Prefactura de Trànsit.
    2. Rebut original de l'impost de vehicles de l'any corrent satisfet.
  • Si el rebut està pendent de pagament:
    1. Document de baixa definitiva del vehicles de la Prefactura de Trànsit.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança Fiscal 2.1.3. reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica.

Termini

1 mes.

Formes de tramitació

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat