Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

900D - CANVI DE NOM I/O DECLARACIÓ DE COTITULARS DE L’IBI

Hisenda > Cadastre-IBI

Descripció

És una declaració d'alteració cadastral de dades jurídiques: alteracions en la titularitat.
Canvi de titularitat d'un bé immoble motivat per una compravenda, una herència, una adjudicació, etc.

Qui ho pot demanar

El promotor o qualsevol propietari, hereus o representants legals.

Com es fa

- Tramitació telemàtica a la web de Cadastre:
https://www.sedecatastro.gob.es/Accesos/SECAccProcedimientos.aspx?Dest=35

- Tramitació presencial a l'oficina de l'OAC amb cita prèvia (només per particulars):
MODEL DE DECLARACIÓ 900D

Documents necessaris

La declaració s'ha de presentar acompanyada de la següent documentació:

 1. MODEL DE DECLARACIÓ 900D
 2. Fotocòpia del NIF.
 3. El document acreditatiu de la representació en el cas que el declarant actuï com a representant de l'obligat a declarar. A aquests efectes, es podrà aportar el document normalitzat de representació publicat al Portal del Cadastre, (document de representació), o l'acreditació de la inscripció de la representació en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració General de l'Estat, sense perjudici de la facultat dels interessats d'atorgar a seva representació en termes diferents, acreditant-la per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
 4. Quan amb motiu de la presentació d'una declaració pugui resultar afectada la representació gràfica de parcel·les confrontants a les que són objecte del fet, acte o negoci jurídic declarat, a més de la documentació pròpia de l'alteració declarada, s'ha d'aportar la representació gràfica de la situació final de totes les parcel·les confrontants afectades, juntament amb la següent documentació específica: 
  1. Documentació acreditativa de la representació gràfica proposta (escriptura pública, document administratiu o un altre equivalent).
  2. Relació de totes les parcel·les afectades per aquesta representació gràfica.
  3. Escrit o document en què consti la conformitat o no oposició amb la representació gràfica proposta per part dels titulars cadastrals de totes les parcel·les confrontants afectades.

En cas de no aportar aquesta informació, la Direcció General del Cadastre la podrà demanar pels seus propis mitjans. En aquests casos, l'alteració declarada es tramitarà segons la seva naturalesa. No obstant això, la falta de presentació de la documentació prevista en els apartats 1 i 2 anteriors, impedirà la tramitació de la modificació de la representació gràfica de les parcel·les confrontants.

En totes aquelles declaracions que hagin d'incloure entre la documentació específica una representació gràfica, aquesta s'haurà de realitzar sobre cartografia cadastral.

A més, segons l'alteració declarada s'haurà de presentar la següent documentació:

Les declaracions per alteració del titular cadastral i per variació en la quota de participació en béns immobles, s'han d'acompanyar de:

 1. Documentació que acrediti l'alteració, ja sigui certificació o nota simple registral, sentència judicial, escriptura pública, contracte privat o una altra, en la qual es faci constar l'adquisició de la propietat del corresponent bé o la constitució o modificació del dret, així com la quota de participació dels diferents comuners, membres o partícips si l'adquisició del bé o dret s'hagués efectuat "proindivís" per una pluralitat de persones, o la quota de cada un dels cònjuges quan hagi estat adquirit en comú per un matrimoni.
 2. Si es constitueix un dret de superfície o una concessió administrativa sobre part d'un bé immoble, ha d'adjuntar també representació gràfica, en la qual es reflecteixi la porció de sòl sobre la qual recau la concessió administrativa o el dret de superfície. Si afecta locals o elements de construccions o edificacions, s'ha de presentar el croquis o plànol de planta dels locals o elements de la construcció o edificació afectats.

Quan es pot demanar

En el termini màxim de dos mesos de la data de l’alteració.
El canvi de nom serà efectiu a partir de l'any següent de la data de la transmissió, excepte en les herències, que serà l'any següent al de la defunció.

Legislació:

Ordenança fiscal 2.1.1 IBI Impost sobre béns immobles.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Ordre HAC/1293/2018, de 19 de novembre, per la qual s'aprova el model de declaració d'alteracions cadastrals dels béns immobles i es determina la informació gràfica i alfanumèrica necessària per a la tramitació de determinades comunicacions cadastrals. Ministeri d'Hisenda. «BOE» núm. 293, de 5 de desembre de 2018.

Tràmits relacionats

Fraccionament del rebut d'IBI, domiciliació bancària del pagament de l'IBI, Plusvàlua.

Termini

Alteracions jurídiques: 4-8 dies.
Resta d’alteracions: de dos a sis mesos.

Formes de tramitació

Internet

Per la tramitació telemàtica és necessari identificar-se electrònicament mitjançant certificat digital, codi CSV o Cl@ve.

Presencial

Cal demanar cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat