Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

BAIXA PER DEFUNCIÓ AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

Les persones > Padró

Descripció

És la comunicació al Padró municipal d’habitants de la defunció d’una persona que consta inscrita a Olot.

 

Observacions:

No s’acceptaran com a documents acreditatius de la defunció els certificats mèdics, ja que únicament la inscripció de la defunció en els Registres Civils (o administració equivalent en països estrangers) produeix efectes de ple reconeixement.

Qui ho pot demanar

La baixa al Padró municipal d’habitants es fa d’ofici quan es rep la comunicació del moviment per part de l’Institut Nacional d'Estadística, organisme que rep els butlletins mensuals de defuncions dels Registres Civils.
No obstant això, ho pot sol·licitar qualsevol ciutadà o ciutadana major d’edat que consti empadronada en el mateix domicili que la persona difunta o que acrediti una relació de parentiu o d’hereu amb el finat.
Els representants legals dels menors d’edat o de persones incapacitades legalment.
Les persones majors de 16 anys poden actuar com a emancipades a efectes padronals. Així mateix, també tindran la condició d’emancipats els menors d’edat casats.

Com es fa

Quan es produeix la defunció de la persona, es pot sol·licitar la baixa per defunció de manera presencial davant l’Oficina d’atenció al ciutadà.
Per tal de sol·licitar la baixa cal que la persona difunta estigui inscrita al Padró municipal de la ciutat i que la defunció hagi estat inscrita al Registre Civil.
El departament gestor comprovarà que la documentació aportada sigui la correcta i procedirà a realitzar la baixa per defunció al padró.
Si es fa d’ofici, serà l’Institut Nacional d'Estadística qui comunicarà el fet a l’ajuntament, per tal que procedeixi a fer la baixa per defunció de la persona en el seu Padró municipal d’habitants.

Documents necessaris

Els documents han de ser originals i vigents.

Els documents a presentar han d’estar escrits en català o castellà. En cas contrari, caldrà aportar també la traducció oficial del document (traductor jurat o pel consolat del país emissor) en català o castellà.

Per tal de conèixer quins són els documents necessaris, cal consultar l’apartat de “Documentació adjunta”:

  1. Documentació per a acreditar les dades d’identificació.
  2. Certificat literal de defunció expedit pel Registre Civil.(*)
  3. Documentació per a acreditar la representació legal en el cas dels menors d’edat i/o majors d’edat incapacitats.
  4. Documentació per a acreditar la representació voluntària (majors d’edat).

(*) Per a persones estrangeres empadronades a Olot que han mort a un país estranger, caldrà aportar també, el certificat de defunció expedit pel Registre Civil o per l’administració equivalent del país on ha tingut lloc la defunció. Si es tracta de persones espanyoles que han mort a l’estranger, caldrà aportar el certificat de defunció del Registre Civil espanyol o del consolat espanyol al país on s’ha produït el fet.

 

  • Models d’impresos:

Els impresos que s’aportin hauran de ser originals i degudament complimentats i signats.

Els teniu disponibles a l’apartat “Documentació adjunta”:                                                  

  1. Autorització de representació voluntària (major d’edat).
  2. Autorització de representació per a menors d’edat o majors d’edat incapacitats.

 

La informació facilitada en aquest apartat, fins i tot la que consta a l’apartat de “Documentació adjunta”, és de caràcter orientatiu. L’Ajuntament d’Olot es reserva el dret d’exigir la documentació que consideri oportuna per tal d’acreditar la veracitat de les dades.

Aquells supòsits que no s’han tingut en compte aquí, us recomanem que consulteu prèviament la documentació requerida a l’Oficina d’atenció al ciutadà.

Quan es pot demanar

Durant tot l’any.

Legislació:

Llei 4/1996, de 10 de gener, que modifica la Llei 7/1985, de 02 d’abril, que regula les bases de règim local.
Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya.
RD 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Resolució de 16 de març de 2015, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
Acords de la Comissió permanent del Consell d’Empadronament.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tràmits relacionats

Volant/certificat de baixa per defunció.
Volant/certificat històric d’empadronament.
Volant/certificat històric de convivència.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

La mort produeix efectes civils des que s’esdevé, però perquè es puguin reconèixer plenament cal inscriure-la al Registre Civil.
El termini màxim de la resolució del comunicat de baixa per defunció, si la documentació aportada és correcta, és de 1 a 3 dies.
En el supòsit de les baixes per defunció d’ofici, el termini de resolució dependrà de la recepció del comunicat per part de l’Institut Nacional d'Estadística.
L’Ajuntament pot actuar d’ofici i donar de baixa la persona en els supòsits previstos en la legislació vigent.

Formes de tramitació

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat