Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

COMUNICAT D’EXCLUSIÓ DE PERSONES INSCRITES AL DOMICILI

Les persones > Padró

Descripció

És el comunicat d’exclusió de persones inscrites en un domicili que realitza el titular del domicili, manifestant que una persona o més d’una ja no hi resideixen, des de fa mínim sis mesos a partir de la data de la seva inscripció.

El comunicat d’exclusió inicia la desactivació de la inscripció padronal de la persona que no resideix en el domicili, no essent possible l’expedició de cap document del padró a nom seu, així com també s’inicia el còmput del termini per a presentar la corresponent sol·licitud de baixa d’ofici per inscripció indeguda.

 

Observacions:

El comunicat d’exclusió comporta la desactivació de la inscripció padronal de la persona que no resideix en el domicili i inicia el còmput de sis mesos per a presentar la corresponent sol·licitud de baixa d’ofici per inscripció indeguda.
La baixa d’ofici per inscripció indeguda al Padró municipal d’habitants comporta una interrupció del període de residència continuada en el municipi d’Olot.

Qui ho pot demanar

La persona major d’edat, titular de la propietat o de l’arrendament de l’habitatge, que estigui empadronada en el mateix domicili de la persona que ja no hi viu.
La persona menor d’edat i major de 16 anys, que sigui titular de la propietat o de l’arrendament de l’habitatge actuant, a efectes padronals, com a emancipat. Els menors d’edat casats són considerats com a emancipats.
Els representants o tutors legals de menors d’edat o majors d’edat incapacitats legalment.
La persona major d’edat, titular de la propietat o de l’arrendament de l’habitatge, que no hi consta empadronada en el domicili i aquest està actualment desocupat.

Com es fa

El titular de la propietat o l’arrendament de l’habitatge, que consta empadronat en el domicili, haurà de comparèixer davant de l’Oficina d’atenció al ciutadà per tal de comunicar les persones que ja no resideixen en el seu domicili i, per tant, sol·licita la seva exclusió.
L’Oficina d’atenció al ciutadà, si la persona o persones que ja no hi viuen, porten mínim 6 mesos empadronats en el domicili, gravarà la incidència a la inscripció de la persona o persones que ja no resideixen en el domicili i la persona que ho comunica, si necessita presentar justificant davant d’una altra administració, pot sol·licitar el justificant de “Comunicat d’exclusió de persones en el domicili”.
Una vegada transcorregut el termini de sis mesos del comunicat d’exclusió, el titular de la propietat o l’arrendament de l’habitatge pot presentar la sol·licitud de baixa d’ofici per inscripció indeguda.
Si el titular de la propietat o l’arrendament de l’habitatge realitza un canvi de domicili o canvi de municipi de residència, haurà de presentar la sol·licitud de baixa d’ofici per inscripció de les persones empadronades en el seu domicili i que ja no hi resideixen.
Si la persona major d’edat titular de la propietat o de l’arrendament de l’habitatge no hi consta empadronada en el domicili i aquest es troba actualment desocupat, pot presentar instància general exposant els fets i sol·licitant la baixa d’ofici per inscripció indeguda de les persones que hi puguin estar empadronades.
L’Ajuntament pot actuar d’ofici i donar de baixa la persona en els supòsits previstos en la legislació vigent.

Documents necessaris

  1. Documentació per a acreditar les dades d’identificació.
  2. Documentació per a acreditar la titularitat de l’habitatge.
  3. Documentació per a acreditar la representació voluntària de majors d’edat.
  4. Documentació per a acreditar la representació legal dels menors d’edat o majors d’edat incapacitats legalment.

 

  • Models d’impresos:

Els impresos que s’aportin hauran de ser originals i degudament complimentats i signats.

Els teniu disponibles a l’apartat “Documentació adjunta”:                                                  

  1. Instància general (*)
  2. Autorització de representació voluntària de majors d’edat.
  3. Autorització de representació per a menors d’edat i/o majors d’edat incapacitats.

(*) La instància general l’haurà de presentar el titular de la propietat o de l’arrendament de l’habitatge, el qual actualment es troba desocupat i sol·licita la baixa d’ofici per inscripció indeguda de les possibles persones que hi constin empadronades.

 

La informació facilitada en aquest apartat, fins i tot la que consta a l’apartat de “Documentació adjunta”, és de caràcter orientatiu. L’Ajuntament d’Olot es reserva el dret d’exigir la documentació que consideri oportuna per tal d’acreditar la veracitat de les dades.

Aquells supòsits que no s’han tingut en compte aquí, us recomanem que consulteu prèviament la documentació requerida a l’Oficina d’atenció al ciutadà.

Quan es pot demanar

Durant tot l’any.

Legislació:

Llei 4/1996, de 10 de gener, que modifica la Llei 7/1985, de 02 d’abril, que regula les bases de règim local.
Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya.
RD 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Resolució de 16 de març de 2015, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
Acords de la Comissió permanent del Consell d’Empadronament.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tràmits relacionats

Baixa, per canvi de residència al Padró municipal d’habitants, per trasllat a municipis de l’Estat espanyol.
Baixa, per canvi de residència al Padró municipal d’habitants, per trasllat a l’estranger per part de persones amb nacionalitat estrangera.
Baixa, per defunció, al Padró municipal d’habitants.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

El bloqueig de la inscripció padronal de la persona o les persones de les quals s’ha comunicat la seva exclusió és immediat i, per tant, les persones afectades no poden obtenir el volant o certificat d’empadronament fins que no regularitzin la seva inscripció padronal.
No obstant això, les sol·licituds de baixa d’ofici per inscripció indeguda tindran un termini màxim de resolució definitiva de tres mesos des de que s’iniciï el procediment amb la corresponent incoació de l’expedient, i finalitzarà amb la resolució administrativa de baixa d’ofici per inscripció indeguda si l’informe del Consejo de Empadronamiento és favorable.

Formes de tramitació

Presencial

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat