Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

BAIXA PER CANVI DE RESIDÈNCIA AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS PER TRASLLAT A UN ALTRE MUNICIPI DE L’ESTAT ESPANYOL

Les persones > Padró

Descripció

És quan una persona empadronada al Padró municipal d’habitants de la ciutat d’Olot es trasllada a viure a un altre municipi de l’estat espanyol.

Qui resideix en més d’un municipi s’haurà d’empadronar en aquell on hi viu més temps a l’any.

 

Observacions:

No s’acceptarà una nova sol·licitud d’alta al Padró municipal d’habitants d’Olot si no s’ha resolt la inscripció al municipi de destinació amb el comunicat sense incidències de la baixa per canvi de residència a l’Institut Nacional d'Estadística per part de les administracions de destinació/origen. Per tant, serà necessari un període mínim de 40 dies.
La baixa per canvi de residència comporta una interrupció del període de residència continuada en el municipi d’Olot.

Qui ho pot demanar

Qualsevol persona que es traslladi a viure a un altre municipi de l’estat espanyol i s’hagi donat d’alta al Padró municipal d’habitants del municipi de destí.

Com es fa

Les persones s'han de donar d'alta al Padró Municipal d'Habitants del municipi de destinació.
No s'ha de realitzar cap tramitació de baixa ja que es fa d'ofici per part de l'administració.

Únicament es podrà fer la sol·licitud de baixa en el cas de detectar que han passat més de 40 dies des de la inscripció al Padró Municipal d'Habitants del municipi de destinació, i encara s'està inscrit al d’Olot o bé, si cal tramitar la baixa amb caràcter urgent per requeriment de part d’una altra administració.
En aquests supòsits, segons qui demani corregir aquesta situació:
a. El titular del domicili, on consta la persona que ha marxat, pot realitzar el comunicat d’exclusió de la persona (veure apartat “Tràmits relacionats”).
b. El titular del domicili on consta la persona que ha marxat, pot sol·licitar la baixa per canvi de residència.
c. La persona que s’ha traslladat a un altre municipi, por fer arribar per correu postal el certificat o volant d’empadronament del municipi de destinació a l’Ajuntament d’Olot.

La baixa al Padró municipal d'habitants per canviar la residència a un altre municipi, dins del territori espanyol, la tramitarà el municipi de destinació a partir de que les persones facin la seva inscripció al nou municipi.
Les persones no han de realitzar cap tipus de tràmit, ja que la baixa al Padró municipal d’habitants d’Olot es farà d'ofici quan es rebi la comunicació del moviment padronal per part de l'Institut Nacional d'Estadística.

Documents necessaris

 

  1. Documentació per a acreditar les dades d’identificació.
  2. Documentació per a acreditar la representació legal de menors d’edat i/o majors d’edat incapacitats.

 

  • Models d’impresos:

Els impresos que s’aportin hauran de ser originals i degudament complimentats i signats.

Els teniu disponibles a l’apartat “Documentació adjunta”:

  1. Sol·licitud de baixa per canvi de residència (requisit indispensable adjuntar certificat o volant d’empadronament expedit per l’Ajuntament del municipi de destinació).
  2. Autorització de representació per a menors d’edat i/o majors d’edat incapacitats.

 

La informació facilitada en aquest apartat, fins i tot la que consta a l’apartat de “Documentació adjunta”, és de caràcter orientatiu. L’Ajuntament d’Olot es reserva el dret d’exigir la documentació que consideri oportuna per tal d’acreditar la veracitat de les dades.

Aquells supòsits que no s’han tingut en compte aquí, us recomanem que consulteu prèviament la documentació requerida a l’Oficina d’atenció al ciutadà.

Quan es pot demanar

Durant tot l’any.

Legislació:

Llei 4/1996, de 10 de gener, que modifica la Llei 7/1985, de 02 d’abril, que regula les bases de règim local.
Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya.
RD 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Resolució de 16 de març de 2015, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
Acords de la Comissió permanent del Consell d’Empadronament.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tràmits relacionats

Comunicat d’exclusió de persones del domicili.
Volant/certificat d’empadronament de baixa per canvi de municipi.
Volant/certificat d’empadronament històric.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

El termini legal de resolució pot ser de fins uns 40 dies de la inscripció al municipi de destinació tot i que pot variar tenint en compte que el termini màxim per a resoldre empadronaments és de tres mesos a partir de la data de sol·licitud al municipi de destinació.
El termini de resolució per als supòsits en què els interessats presentin sol·licitud amb la documentació necessària davant l’Oficina d’atenció al ciutadà podrà ser resolta en un termini màxim de 7 dies.
Cal consultar els terminis específics per als supòsits de “Comunicats d’exclusió de persones”.
L’Ajuntament pot actuar d’ofici i donar de baixa la persona en els supòsits previstos en la legislació vigent.

Formes de tramitació

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat