Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA

Contractació i Administració > Recursos Humans

Descripció

Informació sobre les places vacants dotades pressupostàriament, que es poden cobrir en el termini imporrogable de 3 anys des de l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública.

Qui ho pot demanar

Qualsevol persona.

Com es fa

Presencialment i telefònicament a l'OAC.
Telemàticament a la pàgina web de l'Ajuntament.

Documents necessaris

  1. Acord del Ple sobre l'aprovació de la plantilla de personal.
  2. Acord de la Junta de Govern Local sobre l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública.
  3. Publicacions de l'oferta al DOGC i al BOP.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment.

Legislació:

Reial Decret 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.

Tràmits previs

Aprovació del Ple de la plantilla de personal.
Aprovació de la Junta Govern Local de l'oferta d'ocupació pública.

Tràmits posteriors

Publicació de l'oferta al DOGC i al BOP.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

1. L'oferta s'ha d'aprovar dins el primer trimestre de l'any natural.
2. Les places ofertes es podran convocar dins els tres anys següents a l'aprovació de l'oferta.

Formes de tramitació

Internet

Telèfon

Telèfon

972 27 91 00

Presencial

S'oferten places tant per l'Ajuntament com pels seus organismes autònoms.
S'oferten places tant per funcionaris (de carrera o interins), com per personal laboral (indefinit o temporal).
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat