Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

LLICÈNCIA DE CONSTITUCIÓ I/O MODIFICACIÓ DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE O COMPLEXA

Urbanisme, Habitatge i Obres

Descripció

La constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, sobre un edifici o un conjunt immobiliari i qualsevol altra operació o negoci jurídic que, directa o indirectament, comporti un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

A aquests efectes, les places d'aparcament i els trasters només s'han de tenir en compte quan el planejament urbanístic o les ordenances municipals d'edificació en regulen el nombre o la dimensió.

 

Qui ho pot demanar

Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar.

Com es fa

La tramitació es pot fer presencialment a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot, o bé telemàticament utilitzant DNI electrònic o certificat digital.
Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'ha de presentar a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot.
Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris

  1. La instància de sol·licitud de la llicència de parcel·lació segons model específic de l’Ajuntament d’Olot.
  2. Escriptura de constitució i nomenament de representant, en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica.
  3. Memòria justificativa de l'adequació al planejament i a la legislació aplicable del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent proposats.
  4. Plànols a escala adequada en què constin el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent, la superfície i l’ús urbanístic.
  5. Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
  6. Proforma del document públic o privat pel qual s'incrementa el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment, prèviament a la inscripció al Registre de la Propietat de la divisió horitzontal.

Legislació:

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tràmits previs

Llicència d’obres, o comunicació prèvia, si escau, en el cas que calgui fer obres per dividir els establiments.
RECOMANABLE: Consulta prèvia a l'Àrea d'Urbanisme - Oficina d'Informació Urbanística - sobre la viabilitat de la proposta.

Tràmits posteriors

Inscripció al Registre de la Propietat de la divisió horitzontal.

Import

Autoliquidació segons arbitris determinats a l'ordenança fiscal.

Termini

Termini màxim de resolució:1 mes, mitjançant decret d’alcaldia o de regidor delegat.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.
Atorgada la llicència, es trametrà a l'adreça facilitada a efectes de notificacions.

Formes de tramitació

Internet

Tramitació telemàtica mitjançant la instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.

Presencial

La tramitació es pot fer presencialment a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot.
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat