Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Tràmits
Inici >

LLICÈNCIA DE LEGALITZACIÓ

Urbanisme, Habitatge i Obres

Descripció

Llicència de legalització d’obres executades sense llicència d’acord amb un projecte de legalització que ha de preveure aquelles obres que siguin necessàries per complir la normativa urbanística, tècnica i jurídica d’aplicació, quan correspongui.

Qui ho pot demanar

Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar.

Com es fa

La tramitació es pot fer presencialment a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot, o bé telemàticament utilitzant DNI electrònic o certificat digital.
Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'ha de presentar a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot.
Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris

  1. Instància de sol·licitud de la llicència segons model específic de l’Ajuntament d’Olot.
  2. Escriptura de constitució i nomenament de representant, en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica.
  3. La documentació tècnica que cal presentar s’ajustarà al que s'estableix segons el tipus d’expedient d’obra que correspongui. (Es pot consultar a la fitxa “Classificació d’obres”.)
  4. Certificat de solidesa signat pel tècnic competent de la part d’obra executada sense llicència.

Totes aquelles obres que s'han de legalitzar, que en origen haurien estat sotmeses al règim de comunicació, s’assimilaran al règim d’obra menor als efectes de la tramitació de l’expedient de legalització.

Quan es pot demanar

A requeriment de l’Ajuntament o per iniciativa de la propietat quan la llicència d’obres no s’ha sol·licitat abans de l'inici de les obres com és preceptiu.

Legislació:

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tràmits posteriors

Presentació de certificat final d’obra quan el projecte de legalització prevegi l’execució d’obres.

Import

Tal com estableixen les Ordenances fiscals, se satisfaran els conceptes següents.

1. Mitjançant autoliquidació a efectuar en el moment de la sol·licitud de la llicència:(¹)
- Taxa per llicència/comprovació d’actuacions en matèria d’urbanisme.
- Garantia, si escau(¹), en concepte de reposició de paviments/moviment de terres.
- Garantia, si escau(¹), per a una correcta gestió de residus.

2. Mitjançant liquidacions/autoliquidacions que es notifiquen conjuntament amb la resolució de la llicència:(²)
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).
- Fiança en concepte d’obres d’urbanització establerta pels serveis tècnics(¹), en aquest cas.
- Fiança diferencial en concepte de reposició de paviments/moviment de terres establerta pels serveis tècnics(¹), en aquest cas.

(¹) En els supòsits d’obres no acabades.
(²) S’emet amb ràfega bancària amb indicació d’import, lloc i termini per efectuar el pagament.

Termini

Termini màxim de resolució: 2 mesos en el cas d’obres majors i d’1 mes quan es tracta d’obres menors o subjectes al règim de comunicació.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.
Atorgada la llicència, es trametrà a l'adreça facilitada a efectes de notificacions.

La resolució es pren mitjançant acord de la Junta de Govern local o decret d’alcaldia o de regidor delegat en el cas d’obres menors o subjectes al règim de comunicació.

Formes de tramitació

Internet

Tramitació telemàtica mitjançant la instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.

Presencial

La tramitació es pot fer presencialment a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot.
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atencioalciutada@olot.cat