Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

LLICÈNCIA DE MODIFICACIÓ DE PROJECTE

Urbanisme, Habitatge i Obres

Descripció

Autorització municipal per a l'execució d'obres d’acord amb una modificació substancial d'un projecte aprovat prèviament en llicència d’obres.

S’entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan afecten:

 • Els fonaments o els elements estructurals.
 • El volum o les superfícies construïdes.
 • L’ús urbanístic.
 • El nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent.
 • Els elements objecte de protecció dels béns catalogats subjectes a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

Si, en el moment de redactar el projecte d’execució o d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, però no en comporten una alteració substancial, es poden executar efectuant una simple comunicació prèvia.

Qui ho pot demanar

Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar

Com es fa

La tramitació es pot fer presencialment a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot, o bé telemàticament utilitzant DNI electrònic o certificat digital.
Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'ha de presentar a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot.
Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris

En el cas que correspongui tramitar llicència per modificació substancial de projecte, caldrà presentar la documentació requerida segons el tipus d’obra. (Pot consultar-se a la fitxa “Classificació d’obres”.)

No s’hauran de presentar els documents ja aportats en la primera llicència si no hi ha modificació de dades, sempre que així ho manifesti el promotor de la llicència de modificació.

En els expedients de modificació subjectes al règim de comunicació prèvia, caldrà aportar la documentació següent:

 1. Comunicació prèvia de modificació de projecte, segons model específic de l’Ajuntament d’Olot.
 2. Escriptura de constitució i nomenament de representant, en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica.
 3. Document d’autoliquidació de la taxa de l’expedient.
 4. Documentació escrita i gràfica que esmeni el projecte autoritzat i, si escau, el projecte d’execució que el desenvolupa.
 5. Informe detallat subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre els aspectes següents:
  1. Característiques de les obres que no s’ajusten al projecte autoritzat.
  2. Justificació de la seva execució.
  3. Caràcter no substancial de l’alteració.
  4. Adequació a l’ordenament jurídic urbanístic i a la legislació sectorial aplicable.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment, però sempre abans de l'inici de les obres.

Legislació:

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tràmits previs

RECOMANABLE: Consulta a l'Àrea d'Urbanisme - Oficina d'Informació Urbanística - sobre la viabilitat de la proposta.
Sol·licitud de les llicències d'activitats que segons modificació de projecte, quan correspongui.

Tràmits posteriors

Finalitzada l’obra es presentarà:
1. Còpia del certificat final d’obres expedit per direcció facultativa de l’obra.
2. Comunicació de la primera utilització de l’edifici o sol·licitud de la llicència de primera utilització parcial de l'edifici, quan correspongui segons legislació vigent.
3. Sol·licitud de retorn de les fiances dipositades, i la documentació que acrediti la correcta gestió dels residus de l’obra.

Tràmits relacionats

Sol·licitud de col·locació de rètols publicitaris visibles des de l'espai públic.
(És recomanable presentar una sola sol·licitud per a llicència d'obres i col·locació de rètols.)

Import

Tal com estableixen les Ordenances fiscals, se satisfaran els conceptes següents.

1. Mitjançant autoliquidació que cal efectuar en el moment de la sol·licitud de la llicència:
- Taxa per llicència/comprovació d’actuacions en matèria d’urbanisme.

2. Mitjançant liquidacions que es notifiquen conjuntament amb la resolució de la llicència:(¹)
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

(1) S’emet amb ràfega bancària amb indicació d’import, lloc i termini per efectuar el pagament.

Termini

Termini màxim de resolució: 2 mesos, en el cas de llicència de modificació de projecte d’obres majors.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.
Atorgada la llicència, es trametrà a l'adreça facilitada a efectes de notificacions.

Formes de tramitació

Internet

Tramitació telemàtica mitjançant la instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.

Presencial

La tramitació es pot fer presencialment a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot.
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat