Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ

Urbanisme, Habitatge i Obres

Descripció

Autorització municipal per a:
 • La divisió o segregació successiva de terrenys.
 • L’alienació o l’arrendament de parts indivisibles d'una finca amb dret d'utilització exclusiva de parts concretes de terrenys.
 • La constitució d'associacions o societats en les quals la qualitat de ser-ne membre incorpori el dret d'utilització exclusiva de parts concretes de terrenys. 

No requereix llicència de parcel·lació si la divisió es produeix per:

 • L'aprovació d'un projecte de reparcel·lació,
 • per causa d'expropiació forçosa,
 • per cessió obligatòria de sòl destinat a vial. 

La llicència de modificació de parcel·lació és necessària per modificar els límits entre parcel·les sense augmentar-ne el nombre.

Qui ho pot demanar

Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar.

Com es fa

La tramitació es pot fer presencialment a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot, o bé telemàticament utilitzant DNI electrònic o certificat digital.
Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'ha de presentar a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot.
Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris

 1. La instància de sol·licitud de la llicència de parcel·lació segons model específic de l’Ajuntament d’Olot.
 2. Escriptura de constitució i nomenament de representant, en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica.
 3. Documentació tècnica signada per facultatiu amb títol superior competent (2 còpies) (¹) que ha de contenir:
  1. Memòria descriptiva de la finca o finques inicials, en què s’indiqui superfícies i localització.
  2. Memòria justificativa de l’adequació de la proposta al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques, en què s’indiqui la finalitat o l’ús a què es pretenguin destinar els lots.
  3. Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s’hagin de cedir, si escau. Les fitxes han d’especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d’indivisible, si escau.
  4. Plànol de situació a escala no menor a 1:2000, i plànol d’informació a escala no menor a 1:500, amb indicació de la referència registral i cadastral de les finques.
  5. Plànol de parcel·lació, amb el parcel·lari inicial i resultant, a escala no menor a 1:200, amb base cartogràfica topogràfica, acotat i amb indicació de superfícies.
  6. Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
 4. Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys  o l’operació jurídica assimilada que se sol·liciti.
 5. Qüestionari urbanístic signat pel tècnic responsable.

(1) Caldrà aportar tantes altres còpies com a nombre d’organismes s’hagi de trametre l’expedient. En general, en expedients d’obres en sòl no urbanitzable cal aportar 3 còpies.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment, però sempre abans de la inscripció de la parcel·lació al Registre de la Propietat.

Legislació:

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tràmits previs

RECOMANABLE: Consulta a l'Àrea d'Urbanisme - Oficina d'Informació Urbanística - sobre la viabilitat de la proposta.

Tràmits posteriors

Sol·licitud de llicència d'obres d'edificació de les parcel·les.

Import

Liquidació segons arbitris determinats a l'ordenança fiscal.
S’emet amb ràfega bancària amb indicació d’import, lloc i termini per efectuar el pagament.

Termini

Termini màxim de resolució: 1 mes, mitjançant decret d’alcaldia o de regidor delegat.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.
Atorgada la llicència, es trametrà a l'adreça facilitada a efectes de notificacions.

Formes de tramitació

Internet

Tramitació telemàtica mitjançant la instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.

Presencial

La tramitació es pot fer presencialment a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot.
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat