Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

LLICÈNCIA DE PRIMERA UTILITZACIÓ PARCIAL

Urbanisme, Habitatge i Obres

Descripció

En el cas d’obres de nova planta, d’ampliacions considerades obres majors, d’obres de gran rehabilitació, així com en el canvi d’ús de l’edifici o part de l’edifici per a habitatge, podrà ocupar-se una part de l’edifici sempre que tingui prou condicions per ser utilitzat, amb independència de la resta, que pot estar pendent de finalització de les obres, si s’obté llicència de primera utilització parcial.

Mitjançant la llicència s’acredita que l’edifici construït i la urbanització feta simultàniament, si escau, s’han executat d’acord amb el projecte tècnic, les alineacions determinades i la llicència d’obres concedida en el seu moment, així com el compliment de les condicions particulars de la llicència. També s’acredita que el constructor ha reposat, en cas d’haver-los malmès, els elements, l’equipament i els serveis urbanístics afectats i que, en conseqüència, l’edifici o construcció pot destinar-se a l’ús autoritzat segons la llicència d’obres.

Qui ho pot demanar

Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar.

Com es fa

La tramitació es pot fer presencialment a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot, o bé telemàticament utilitzant DNI electrònic o certificat digital.
Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'ha de presentar a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot.
Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris

La documentació requerida per sol·licitar llicència de primera utilització parcial d’un edifici és la següent:

 1. Instància de sol·licitud de la llicència de l’obra finalitzada, segons model específic de l’Ajuntament d’Olot.
 2. Original o còpia compulsada del certificat final d'obres emès pel tècnic director de l'obra, visat pel col·legi professional corresponent, on constarà:
  1. La data d’acabament de les obres.
  2. Que les obres s’han fet d’acord amb el projecte aprovat o les modificacions posteriors i d’acord amb les condicions imposades en la llicència d’obres.
  3. Que la part de l’edificació o construcció per a la qual es demana la llicència està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat, amb independència de la resta.
 3. Còpia del Document d’especificacions tècniques (DET) del Llibre de l’edifici, emès pel tècnic director de l'obra.
 4. Fotocòpia dels fulls segellats de l’alta o variació al Cadastre Immobiliari.
 5. Justificant de pagament de la taxa corresponent.

Quan es pot demanar

S'ha de sol·licitar dins el mes següent a la data d'acabament de les obres (segons data indicada al certificat final d'obra).

Legislació:

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tràmits previs

Llicència de modificació de projecte si, en el transcurs de l'obra, hi ha hagut una modificació substancial del projecte aprovat en llicències d'obres.
Visita de comprovació per part dels serveis tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública - Sigma - dels locals destinats a aparcament o a un altre ús diferent del d’habitatge que requereixi llicència d’activitat.

Tràmits relacionats

Sol·licitud retorn de fiances.

Import

Autoliquidació segons arbitris determinats a l'ordenança fiscal.
S’emet amb ràfega bancària amb indicació d’import, lloc i termini per efectuar el pagament

Termini

Termini màxim de resolució: 1 mes.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d' informes previs i per l'esmena de deficiències.
Atorgada la llicència, es trametrà a l'adreça facilitada a efectes de notificacions.

L’expedient serà examinat pels responsables municipals de l’Àrea d’Urbanisme que, una vegada informats per l’inspector d’obres, comunicaran a la persona interessada, si escau, la manca de requisits o bé l’incompliment de la normativa que impedeixi l’atorgament de la llicència.
La primera utilització podrà fer-se efectiva quan s’hagi notificat a l’interessat la concessió de la llicència, sense perjudici que pugui entendre’s concedida per silenci administratiu d’acord amb el que estableix la llei.
En cap cas es pot fer efectiva la primera utilització de l’edifici o construcció en contra de la legislació urbanística i el planejament vigent.

Formes de tramitació

Internet

Tramitació telemàtica mitjançant la instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat