Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

BAIXA O DEVOLUCIÓ DE L'IMPOST DE VEHICLES

Hisenda > Ingressos

Descripció

Comunicació de la baixa definitiva del vehicle.
Es pot sol·licitar el pagament de la part proporcional de l'Impost de vehicles si el rebut està pendent de pagament o bé, la devolució de la part proporcional de l'Impost de vehicles de tracció mecànica satisfet.

Qui ho pot demanar

Qualsevol interessat, representant legal o un tercer.

Com es fa

Sol·licitant el tràmit a l'OAC amb cita prèvia, o presentant uns instància telemàtica adjuntant la documentació detallada a sota.

Preguntes

 

Documents necessaris

  • Si és el representant legal: Document acreditatiu d’aquesta representació.
  • Si és un tercer: Autorització degudament firmada del titular del rebut.
  • Si es sol·licita la devolució de la part proporcional del rebut de l'Impost de vehicles:
    1. Document de baixa definitiva del vehicle de la Prefactura de Trànsit.
    2. Rebut original de l'Impost de vehicles de l'any corrent satisfet.
  • Si el rebut està pendent de pagament: Document de baixa definitiva del vehicle de la Prefactura de Trànsit.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança Fiscal 2.1.3. reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica.

Termini

Immediat.

Formes de tramitació

Internet

Presentant una instància genèrica electrònica i adjuntant la documentació detallada a l'apartat de "document necessaris".

Presencial

 Cal demanar cita prèvia a citaprevia.olot.cat

Documentació adjunta

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat