Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

SOL·LICITUD BONIFICACIÓ DE L'IMPOST DE VEHICLES ELÈCTRICS

Hisenda > Ingressos

Descripció

És la sol·licitud de bonificació de l'impost de vehicles, per tenir un vehicle elèctric. 
No cal cursar una sol.licitud expressa ja que la petició de bonificació ja es fa en el moment de l'alta de l'impost de vehicles a la plataforma electrònica de l'Ajuntament. 
 
Només caldrà fer la petició per escrit en els supòsits en que no s'ha aplicat la bonificació tot i ser susceptible de poder-hi optar.

Qui ho pot demanar

Qualsevol interessat, representant legal o un tercer.

Com es fa

Les persones físiques poden presentar la sol·licitud a l’oficina d’Atenció al ciutadà de l'Ajuntament d'Olot amb cita prèvia o de manera telemàtica.
Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant una instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.

Documents necessaris

  1. Si és el representant legal: Document acreditatiu d’aquesta representació.
  2. Si és un tercer: Autorització degudament firmada del titular del rebut.
  3. Fitxa tècnica del vehicle conforme és elèctric.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança Fiscal 2.1.3. reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica.  

Tràmits relacionats

El percentatge de bonificació aprovat per a aquest exercici, consta a les Ordenances fiscals, apartat 2.1.3, reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica a l'article d'exempcions i bonificacions.

Import

Gaudiran d'una bonificació del 75% durant l'any d'adquisició del vehicle nou, els vehicles exclusivament elèctrics, i quan la seva potència fiscal sigui inferior als 16 HP (turismes) o al cilindrada sigui inferior als 500 cc (motocicletes).

Termini

1 mes.

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant una instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.
Les persones físiques poden escollir també aquest mitjà de presentació.
Iniciar el tràmit:

Presencial

Persones físiques. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".

Documentació adjunta

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat