Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

LLICÈNCIA D'OBRES MENORS

Urbanisme, Habitatge i Obres

Descripció

L'OAC i l'equip informàtic de l'Ajuntament d'Olot posa a disposició dels ciutadans un instrument que ajuda a determinar el tipus d'obra que es vol realitzar. Està disponible al següent enllaç:  http://urbanisme.olot.cat

 

Autorització municipal per a l'execució de les obres que es relacionen com a MENORS en el document “Classificació d’obres”.

Comprèn obres com la construcció de piscines i obres puntuals d’urbanització (rases, guals...). Són obres que no requereixen projecte tècnic en l’aplicació de la legislació vigent, però sí de tècnic competent responsable de la proposta i d’executar-la.

La tramitació de la llicència té com a objectiu comprovar l’adequació dels actes esmentats a l’ordenament jurídic i urbanístic i als requisits que en alguns casos estableix la legislació sectorial.

Les llicències s’atorguen sense perjudici de la resta d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació de règim local o sectorial.

Comprèn les obres següents:

 • B.1.  Obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització (formació de guals, rases per escomeses de serveis, pavimentació de voreres,...).
 • B.2.  Obertura, pavimentació i modificació de camins rurals.
 • B.3.  Obres que afectin el subsòl (pous, cales, rases en sòl privat etc).
 • B.4.  Construcció, instal·lació o reforma de piscines.
 • B.5.  Construcció de murs de contenció de terres d’alçada 1,80 m o superior.
 • B.6.  Construcció de coberts a partir de 10 m2 i instal·lació d’hivernacles, o instal·lacions similars, amb murs perimetrals d’1 m d’alçada o superior.
 • B.7.  Tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
 • B.8.  Rètols en edifici catalogat o en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.

Qui ho pot demanar

Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar.

Com es fa

La tramitació es pot fer presencialment a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot amb cita prèvia (només persones físiques), o bé telemàticament utilitzant DNI electrònic o certificat digital ( persones físiques i obligats a relacionar-se telemàticament amb les administracions públiques).
Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'ha de presentar a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot.
Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris

 1. Instància de sol·licitud de la llicència segons model específic de l’Ajuntament d’Olot.
 2. Escriptura de constitució i nomenament de representant, en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica.
 3. Documentació tècnica subscrita pel tècnic competent (2 còpies)(¹), amb el contingut mínim següent:
  1. Memòria descriptiva i justificativa de les obres o actuació.
  2. Plànol de situació a escala mínima 1/1000 que identifiqui amb precisió la finca afectada per les obres o l’actuació.
  3. Representació gràfica de les obres que per les seves característiques ho requereixin.
  4. Memòria complementària d’afectacions de l’espai públic per l’execució de l’obra (tanques, bastides, grues, rases, guals,...). Només si hi ha afectació de l’espai públic per l’execució de l’obra.
  5. Fotografies dels espais afectats per l’obra, en l’estat en la data de la sol·licitud de la llicència. En color i de mida mínima 10 x 15 cm.
 4. Qualsevol altra documentació que es consideri necessària o com a resultat de l'aplicació de normatives específiques en funció del tipus d’obra.

(1) Caldrà aportar tantes altres còpies com nombre d’organismes on s’hagi de trametre l’expedient. En general, en expedients d’obres en sòl no urbanitzable cal aportar 3 còpies.

Quan es pot demanar

Abans de l'inici de les obres.

Legislació:

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.

Tràmits previs

No n'hi ha.

Tràmits posteriors

Abans de l’inici de l’execució de l’obra, cal presentar la documentació següent:
1. Nomenament de la direcció facultativa de l’obra (full o fulls d’assumpció). Excepte en els expedients de tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
2. Document signat pel contractista en què assumeix la responsabilitat de l’execució de l’obra (la signatura pot constar a la instància de sol·licitud de llicència) i document que acrediti el contractista (model 36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o qualsevol altra documentació equivalent.)

En el moment de l’inici de l’execució de l’obra cal haver satisfet:
1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

Finalitzada l’obra es presentarà:
1. Sol·licitud de retorn de les fiances dipositades i la documentació que acrediti la correcta gestió dels residus de l’obra.

Tràmits relacionats

La llicència d’obres es prorroga per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència urbanística ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.

Import

Tal com estableixen les Ordenances fiscals, se satisfaran els conceptes següents:

1. Mitjançant autoliquidació a efectuar en el moment de la sol·licitud de la llicència: (2)
- Taxa per llicència/comprovació d’actuacions en matèria d’urbanisme.
- Garantia en concepte de reposició de paviments/moviment de terres.
- Garantia per una correcta gestió de residus.

2. Mitjançant autoliquidació que es notifica a l’interessat i que s’ha d’ingressar abans de la concessió de la llicència: (3)
- Fiança en concepte d’obres d’urbanització establerta, si escau, pels serveis tècnics.
- Fiança diferencial en concepte de reposició de paviments/moviment de terres establerta, si escau, pels serveis tècnics.

3. Mitjançant liquidació que es notifica conjuntament amb la resolució de la llicència: (2)
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).
- Diferencial de la taxa per llicència/comprovació d’actuacions en matèria d’urbanisme establerta, si escau, pels serveis tècnics.

(2) S’emet amb ràfega bancària amb indicació d’import, lloc i termini per efectuar el pagament.
(3) S’emet amb ràfega bancària, amb indicació de l’import, lloc i termini per efectuar el pagament, i és requisit indispensable l’ingrés per poder obtenir la llicència.

Termini

Termini màxim de resolució: 1 mes.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.
Atorgada la llicència, es trametrà a l'adreça facilitada a efectes de notificacions.

Es tramita a l'Àrea d'Infraestructura i Urbanisme.
La resolució de la llicència es fa per decret d’alcaldia o del regidor delegat.

Formes de tramitació

Internet

Les persones jurídiques tenen la obligatorietat de tramitar la llicència telemàticament, utilitzant DNI electrònic o certificat digital.
Cal presentar la instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.

Presencial

Persones físiques. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat