Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA O COMUNICACIÓ D'OBERTURA, MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL O CANVI DE TITULARITAT D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Medi Ambient, Activitats i Salut Pública > Activitats

Descripció

Activitat econòmica: acció que, amb la concurrència de mitjans o factors productius, comporta la creació de béns o la prestació de serveis, i que pot tenir finalitats lucratives o no tenir-ne. (Article 4 de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica).

El Govern de la Generalitat, per mitjà de la Finestreta Única Empresarial (FUE) està impulsant un model de relació entre les empreses, els professionals i els autònoms i l’Administració que facilita l’activitat econòmica i pivota sobre la gestió de dades aportades pels titulars de les empreses. Aquestes dades permeten a les administracions públiques oferir serveis digitals, proactius i integrats.

Un dels deures previst en el marc del model de relació entre l’empresa, els professionals i els autònoms i les administracions públiques és relacionar-se digitalment amb les administracions públiques implicades. (Article 7 de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica).

Per tal que això sigui possible s’ha creat el Canal Empresa, el portal de la FUE amb serveis i tràmits per a empreses.

Concretament, i pel que fa a activitats i medi ambient, es podran dur a terme des d’aquest Canal, els tràmits relacionats amb la comunicació o sol·licitud de llicència per a l’obertura d’una activitat, la modificació no substancial, el canvi de titularitat, la baixa, i qualsevol altre tipus de consulta que es vulgui realitzar (Declaració responsable en matèria de salut alimentària, sol·licitud d’informe previ en matèria d’incendis, etc.)

Qui ho pot demanar

La persona física o jurídica que vol iniciar el tràmit relatiu a l’activitat, o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua

Com es fa

Per mitjans electrònics mitjançant la Finestreta Única Empresarial, Canal Empresa, E-Tram

Documents necessaris

Els previstos en el tràmit específic que es vulgui iniciar i consultables a:

Finestreta Única Empresarial

CANAL EMPRESA

e-TRAM

Quan es pot demanar

Es pot presentar en qualsevol moment.

Legislació:

La prevista en el tràmit específic que es vulgui iniciar.

Tràmits previs

- Disposar de la corresponent llicència o comunicació d’obres quan correspongui.
- L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
- Disposar de tots els títols habilitants necessaris i similars per exercir l’activitat (permís d’abocament, certificat d’acte de comprovació d’incendis).

Tràmits posteriors

La sol·licitud de llicència o comunicació d’inici d’una activitat no atorga a la persona o empresa titular facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dona cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.
Si en la revisió del compliment dels requisits formals i/o materials de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària, es podrà iniciar un procediment d’esmena.

Tràmits relacionats

Els previstos en el tràmit específic.

Import

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Termini

El que s’estableixi en la fitxa específica per a cada tipus de tràmit.

Formes de tramitació

Internet

Per eTRAM, excepte la comunicació de baixa d'una activitat que s'haurà de fer presentant una instància genèrica electrònica (consultar la fitxa específica del tràmit de baixa d'activitat a "Enllaços Relacionats").
Els habitatges d'ús turístic (HUTS) i les activitats d'allotjaments turístics caldrà fer-ho directament a CANAL EMPRESA.
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat