Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

PARADES DE SANT JORDI

Via Pública > Activitats a la via pública

Descripció

Autorització municipal per instal·lar una parada a la via pública per a la venda de roses, llibres o articles relacionats amb la diada de Sant Jordi.

Qui ho pot demanar

- Els comerços de llibres i flors de la ciutat, tant a l’espai on designi l’Ajuntament com davant del seu mateix establiment.
- Els comerços de la ciutat que venguin articles estretament lligats amb Sant Jordi.
- Les entitats i associacions sense ànim de lucre d’Olot, de la Garrotxa o d’àmbit nacional.
- Les entitats i associacions culturals d’Olot, de la Garrotxa o d’àmbit nacional.
- AMIPES d’escoles d’Olot.
- Organitzacions polítiques i socials.
- Editorials de la Garrotxa.

Les sol·licituds han de fer-se per escrit, fent constar qui és el beneficiari de la petició, el tipus de producte que es vol vendre, la mida de la parada que es demana i tot allò que es consideri rellevant.
No poden ser beneficiaris d’aquestes autoritzacions ni els firaires dels mercats no sedentaris que es fan a Olot ni tampoc els particulars, excepte que, en aquest darrer cas, es tracti de la venda de llibres o altres productes culturals auto-editats.

Com es fa

La tramitació es pot fer presencialment a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot amb cita prèvia (només persones físiques) presentant la sol.licitud específica que es pot descarregar a l'apartat de "Documents" d'aquesta fitxa, o bé telemàticament (persones físiques i obligats a relacionar-se telemàticament amb les administracions públiques) presentant una instància genèrica electrònica i fent constar les mateixes dades que es demanen a la instància específica (per tràmits telemàtics cal tenir un certificat digital o l'idCAT Mòbil)

Documents necessaris

Sol·licitud, on hi ha de constar les dades del sol·licitant (NIF, adreça, telèfon) i les dades de la parada (dimensions, ubicació, etc).

Legislació:

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Ordenances municipals de l’Ajuntament d’Olot.

Import

Tràmit gratuït. Si es fa portar material a la brigada municipal (taules, cadires...) s'ha de pagar aquest servei.

Termini

Cal presentar la instància amb un mínim de 10 dies d'antelació a la celebració de Sant Jordi.

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant una instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.

Presencial

Persones físiques. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".

Documentació adjunta

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat