Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

900D - DEC. D’ALTERACIONS CADASTRALS (NOVA CONSTRUCCIÓ, AMPLIACIÓ, REFORMA O REHABILITACIÓ, AGRUPACIÓ, SEGREGACIÓ, DIVISIÓ, ENDERROC, CANVI D'ÚS, ...)

Hisenda > Cadastre-IBI

Descripció

És una declaració d'alteració cadastral de dades físiques i/o jurídiques: alteracions en la titularitat, divisions, segregacions, agrupacions, obres noves, ampliacions, reformes, rehabilitacions, canvis de cultius o canvis d’us.

Els antics models de declaració 901N, 902N, 903N i 904N ara queden englobats en el nou model 900D.

Qui ho pot demanar

El promotor o qualsevol propietari, hereus o representants legals.

Com es fa

- Tramitació telemàtica a la web de Cadastre:
http://www1.sedecatastro.gob.es/AdministracionElectronica/SEC900.aspx

- Tramitació presencial a l'oficina de l'OAC (només per particulars): MODEL DE DECLARACIÓ 900D

Documents necessaris

La declaració s'ha de presentar acompanyada de la següent documentació:

 1. MODEL DE DECLARACIÓ 900D
 2. Fotocòpia del NIF.
 3. El document acreditatiu de la representació en el cas que el declarant actuï com a representant de l'obligat a declarar. A aquests efectes, es podrà aportar el document normalitzat de representació publicat al Portal del Cadastre, (document de representació), o l'acreditació de la inscripció de la representació en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració General de l'Estat, sense perjudici de la facultat dels interessats d'atorgar a seva representació en termes diferents, acreditant-la per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
 4. Quan amb motiu de la presentació d'una declaració pugui resultar afectada la representació gràfica de parcel·les confrontants a les que són objecte del fet, acte o negoci jurídic declarat, a més de la documentació pròpia de l'alteració declarada, s'ha d'aportar la representació gràfica de la situació final de totes les parcel·les confrontants afectades, juntament amb la següent documentació específica:
  1. Documentació acreditativa de la representació gràfica proposta (escriptura pública, document administratiu o un altre equivalent).
  2. Relació de totes les parcel·les afectades per aquesta representació gràfica.
  3. Escrit o document en què consti la conformitat o no oposició amb la representació gràfica proposta per part dels titulars cadastrals de totes les parcel·les confrontants afectades.

En cas de no aportar aquesta informació, la Direcció General del Cadastre la podrà demanar pels seus propis mitjans. En aquests casos, l'alteració declarada es tramitarà segons la seva naturalesa. No obstant això, la falta de presentació de la documentació prevista en els apartats 1 i 2 anteriors, impedirà la tramitació de la modificació de la representació gràfica de les parcel·les confrontants.

En totes aquelles declaracions que hagin de incloure entre la documentació específica una representació gràfica, aquesta s'haurà de realitzar sobre cartografia cadastral.

A més, segons l'alteració declarada s'haurà de presentar la següent documentació:

 1. Les declaracions per alteració del titular cadastral i per variació en la quota de participació en béns immobles, s'han d'acompanyar de:
  1. Documentació que acrediti l'alteració, ja sigui certificació o nota simple registral, sentència judicial, escriptura pública, contracte privat o una altra, en la qual es faci constar l'adquisició de la propietat del corresponent bé o la constitució o modificació del dret, així com la quota de participació dels diferents comuners, membres o partícips si l'adquisició del bé o dret s'hagués efectuat "proindivís" per una pluralitat de persones, o la quota de cada un dels cònjuges quan hagi estat adquirit en comú per un matrimoni.
  2. Si es constitueix un dret de superfície o una concessió administrativa sobre part d'un bé immoble, ha d'adjuntar també representació gràfica, en la qual es reflecteixi la porció de sòl sobre la qual recau la concessió administrativa o el dret de superfície. Si afecta locals o elements de construccions o edificacions, s'ha de presentar el croquis o plànol de planta dels locals o elements de la construcció o edificació afectats.
 2. Les declaracions per nova construcció, d'ampliació, rehabilitació o reforma de les existents han d'adjuntar:
  1. Escriptura d'obra nova, en cas que s'hagi atorgat aquest document.
  2. Certificat final d'obra o certificat tècnic, visat pel col·legi professional corresponent, escriptura de declaració de final d'obra o, si no, qualsevol altre document que permeti acreditar la data d'acabament de l'obra.
  3. Fotografia en color, amb la qualitat adequada, de cadascuna de les façanes de l'edifici o instal·lació.
  4. Pla d'emplaçament de la construcció o instal·lació a la parcel·la, representat sobre la cartografia cadastral.
  5. Plànols de cada planta de l'edifici amb diferent distribució, de conformitat amb l'obra realment executada, indicant cada local o element privatiu amb ús diferenciat, i quadre de superfícies resultant.
  6. Resum o, si escau document, de la memòria de materials i qualitats.
  7. Documentació acreditativa del cost d'execució material de les obres.
  8. Quan es tracti d'un edifici acollit a qualsevol règim de protecció pública, s'aportarà la cèdula de qualificació definitiva.
 3. Les declaracions per demolició o enderroc s'hauran d'acompanyar de:
  1. Document acreditatiu de l'alteració, ja sigui la llicència o autorització administrativa, el projecte visat i un certificat tècnic o document equivalent en què consti la data en què s'ha efectuat la demolició.
  2. Quan es tracti d'un supòsit de demolició o enderrocament parcial, es portarà també plànol d'emplaçament de la construcció o instal·lació subsistent en la parcel·la, representat sobre la cartografia cadastral.
 4. Les declaracions cadastrals per segregació, divisió, agregació o agrupació d'immobles que afectin parcel·les o porcions de sòl hauran d'acompanyar:
  1. Document públic que acrediti l'alteració, ja sigui certificació o nota simple registral, sentència judicial, escriptura pública, certificació administrativa de l'acte en què s'acordi per als béns de domini públic, o un altre document públic equivalent, acompanyat quan això sigui preceptiu, de la corresponent llicència o autorització. També podrà acreditar-se mitjançant document privat sempre que, en cas de segregació o divisió d'immobles, vagi acompanyat de la llicència o autorització administrativa que sigui procedent o de la certificació que aquesta no és necessària d'acord amb la legislació que li sigui aplicable, en què consti la referència cadastral de l'immoble o immobles afectats.
  2. Representació gràfica de les parcel·les cadastrals resultants sobre la cartografia cadastral.
 5. Quan les declaracions cadastrals de segregació, divisió, agregació o agrupació d'immobles afectin locals o parts d'una edificació, hauran d'acompanyar:
  1. Document acreditatiu de l'alteració on constin les noves quotes de participació en els elements comuns, si n'hi ha. Si l'immoble en què s'ubiquen els locals està sotmès al règim especial de divisió horitzontal, haurà d'aportar document justificatiu de modificació del títol constitutiu.
  2. Plànols o croquis dels locals afectats reflectint la situació anterior i posterior de conformitat amb l'alteració realment realitzada.
 6. Les declaracions cadastrals per divisió horitzontal d'immobles hauran de acompanyar-se de:
  1. Certificació o nota simple registral que acrediti el règim de propietat horitzontal o títol constitutiu del règim de divisió horitzontal de l'immoble.
  2. Plànols de cada planta de l'edifici o instal·lació amb diferent distribució indicant cada local o element privatiu amb ús diferenciat, com ara habitatge, garatge o traster, que hauran de coincidir amb la descripció existent a la divisió horitzontal i amb l'obra realment executada, així com la representació de tots els elements comuns.
  3. Si la declaració afecta trasters o places d'estacionament en proindivís adscrits a l'ús i gaudi exclusiu i permanent d'un titular, que hagin de ser considerats béns immobles a l'efecte de l'article 6.2.a) del text refós de la Llei del cadastre immobiliari, s'adjuntarà també l'escriptura pública acreditativa de l'esmentada adscripció, així com el plànol de cada planta afectada.
 7. Les declaracions cadastrals per canvi de classe de cultiu o aprofitament dels immobles hauran de acompanyar-se de:
  1. Document acreditatiu de l'alteració i de la data, ja sigui la llicència o autorització, certificat de tècnic competent, projecte visat o un altre document públic o privat equivalent.
  2. Quan es tracti d'un canvi de cultiu que requereixi autorització administrativa, haurà d'aportar la mateixa. En particular, quan es tracti d'una alteració de canvi a un cultiu de regadiu, haurà d'aportar un dels següents documents en els quals consti la disponibilitat de cabal suficient per al cultiu corresponent: la concessió administrativa del dret a l'ús privatiu de l'aigua, el certificat d'inscripció en el Registre d'Aigües o el certificat de la comunitat de regants expedit pel secretari de la mateixa amb el vistiplau del president. En aquest cas, també s'ha d'aportar projecte o certificat tècnic que acrediti la presència o possibilitat d'aigua suficient a peu de la parcel·la o parcel·les per a les quals se sol·liciti el canvi de cultiu.
  3. Quan es tracti d'un supòsit de canvi de classe de cultiu o aprofitament que afecti només a part d'una parcel·la o subparcel·la, pla que reflecteixi la situació resultant, representat sobre la cartografia cadastral.
 8. Les declaracions cadastrals per modificació, total o parcial, de l'ús o destí dels immobles o locals hauran d'acompanyar:
  1. Document acreditatiu de l'alteració i de la data, ja sigui la llicència o autorització, certificat de tècnic competent, projecte visat o un altre document equivalent.
  2. Quan es tracti d'un supòsit de modificació de l'ús o destí que no afecti totes les construccions ubicades a l'immoble, croquis o plànol de la part de l'edificació afectada que reflecteixi la situació resultant, en els termes que assenyala l'apartat 2 de l'article 3.

Quan es pot demanar

En el termini màxim de dos mesos de la data de l’alteració.

Legislació:

Ordenança fiscal 2.1.1 IBI Impost sobre béns immobles.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Ordre HAC/1293/2018, de 19 de novembre, per la qual s'aprova el model de declaració d'alteracions cadastrals dels béns immobles i es determina la informació gràfica i alfanumèrica necessària per a la tramitació de determinades comunicacions cadastrals. Ministeri d'Hisenda. «BOE» núm. 293, de 5 de desembre de 2018.

Termini

Alteracions jurídiques: 4-8 dies
Resta d’alteracions: de dos a sis mesos.

Formes de tramitació

Internet

Per la tramitació telemàtica és necessari identificar-se electrònicament mitjançant certificat digital, codi CSV o Cl@ve.

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat