Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

BAIXA PER CANVI DE RESIDÈNCIA AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS PER TRASLLAT A L’ESTRANGER PER PART DE PERSONES AMB NACIONALITAT ESTRANGERA

Les persones > Padró

Descripció

És quan una persona estrangera, empadronada al Padró municipal d’habitants de la ciutat d’Olot, es trasllada a viure a un altre país, o dels seus fills menors d’edat encara que tinguin la nacionalitat espanyola.

Qui resideix en més d’un municipi, sigui dins l’estat espanyol o a l’estranger, s’haurà d’empadronar en aquell on hi viu més temps a l’any.

 

Observacions:

No s’acceptarà una nova sol·licitud d’alta al Padró municipal d’habitants d’Olot si no s’ha resolt, prèviament, la sol·licitud de baixa d’estranger per trasllat a l’estranger i aquesta hagi estat comunicada a l’Institut Nacional d'Estadística i acceptada sense incidències.
La baixa per canvi de residència comporta una interrupció del període de residència continuada en el municipi d’Olot.

Qui ho pot demanar

Qualsevol persona estrangera, major d’edat empadronada a la ciutat d’Olot, que vulgui establir la seva residència habitual fora de l’estat espanyol o ja hagi traslladat la seva residència a l’estranger.
En cas de menors d’edat seran els seus pares o tutors legals, acreditats documentalment, els que podran demanar la baixa quan es vulgui establir la seva residència habitual a l’estranger.
Cal tenir en compte que a efectes padronals, els menors d'edat majors de 16 anys poden actuar com a emancipats dins el territori espanyol, sempre i quan el domicili sigui diferent al dels seus progenitors. Així com els menors d’edat casats que són considerats com a emancipats.

Com es fa

- De forma presencial:
La persona sol·licitant ha d’omplir i signar l’imprès “Sol·licitud de baixa d’estranger per trasllat a l’estranger” davant de l’Oficina d’atenció al ciutadà i aportant la documentació necessària.

- Per correu postal certificat:
La persona sol·licitant haurà de presentar escrit demanant la baixa per canvi de residència per trasllat al país de destinació, fent constar a l’imprès les dades del domicili a efectes de notificació i altres dades de contacte que puguin ser rellevants. Des de l’Oficina d’atenció al ciutadà poden facilitar l’imprès específic a les persones interessades, per tal d’enviar-lo per correu postal certificat des del país de destinació.
El titular del domicili únicament podrà sol·licitar la baixa per canvi de residència d’una persona estrangera per trasllat a l’estranger mitjançant el “Comunicat d’exclusió de persones del domicili”, excepte que pugui aportar un justificant d’empadronament (certificat/volant) del país de destinació, on la data d’alta sigui posterior al darrer moviment del padró d’habitants d’Olot. El document s’haurà d’adjuntar a la corresponent “Sol·licitud de baixa d’estranger per trasllat a l’estranger”.

Documents necessaris

Els documents han de ser originals i vigents.

Els documents a presentar han d’estar escrits en català o castellà. En cas contrari, caldrà aportar també la traducció oficial del document (traductor jurat o pel consolat del país emissor) en català o castellà.

Per tal de conèixer quins són els documents necessaris, cal consultar l’apartat de “Documentació adjunta”:

  1. Documentació per a acreditar les dades d’identificació.
  2. Documentació per a acreditar el trasllat de residència.
  3. Documentació per a acreditar la representació legal en el cas dels menors d’edat i/o majors d’edat incapacitats.
  4. Documentació per a acreditar la representació voluntària (majors d’edat).

 

  • Models d’impresos:

Els impresos que s’aportin hauran de ser originals, degudament complimentats en català o castellà i signats.(*)

(*) En cas de no estar escrits en català o castellà, caldrà aportar també la traducció oficial del document (traductor jurat o pel consolat del país emissor) en català o castellà.

Els teniu disponibles a l’apartat “Documentació adjunta”:

  1. Autorització de representació per a menors d’edat.

 

La informació facilitada en aquest apartat, fins i tot la que consta a l’apartat de “Documentació adjunta”, és de caràcter orientatiu. L’Ajuntament d’Olot es reserva el dret d’exigir la documentació que consideri oportuna per tal d’acreditar la veracitat de les dades.

Aquells supòsits que no s’han tingut en compte aquí, us recomanem que consulteu prèviament la documentació requerida a l’Oficina d’atenció al ciutadà.

Quan es pot demanar

Durant tot l’any.

Legislació:

Llei 4/1996, de 10 de gener, que modifica la Llei 7/1985, de 02 d’abril, que regula les bases de règim local.
Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya.
RD 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Resolució de 17 de febrer de 2020, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal, modificada per Resolució de 3 de febrer de 2023 de la Presidència de l'Instituto Nacional de Estadística i de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.
Acords de la Comissió permanent del Consell d’Empadronament.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tràmits relacionats

Comunicat d’exclusió de persones del domicili.
Volant/certificat d’empadronament de baixa.
Volant/certificat d’empadronament històric.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

El termini de resolució de la sol·licitud, sempre i quan aquesta reuneixi els requisits formals i s’aporti la documentació necessària per a ser admesa a tràmit, serà de cinc a deu dies de la data de presentació en el Registre general d’entrada de l’Ajuntament.
Cal consultar els terminis específics per als supòsits de “Comunicats d’exclusió de persones”.
L’Ajuntament pot actuar d’ofici i donar de baixa la persona en els supòsits previstos en la legislació vigent.

Formes de tramitació

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat