Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

CONFIRMACIÓ DE RESIDÈNCIA EN EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

Les persones > Padró

Descripció

És la confirmació de residència (confirmació de la inscripció) que han de fer les persones estrangeres que siguin nacionals d’un estat membre de la Unió Europea, d’un estat membre de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu (EEE) i aquelles que, sense pertànyer a aquests països, disposen de targeta d’identificació d’estranger de règim comunitari (familiars de ciutadans comunitaris), així com de les persones que disposen de la targeta d’identificació d’estranger de llarga durada (autorització de residència permanent).

 

Observacions:

La confirmació de residència dels menors d’edat l’han de fer els seus representants o tutors legals.
Aquest tràmit consisteix en la confirmació de residència a la ciutat d’Olot, per tant, només es pot fer en el municipi on està empadronada la persona interessada.
La no confirmació durant el període establert suposa l'inici d'un expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda al Padró Municipal d'Habitants, segons les indicacions del Consell d'Empadronament de 27 de juny de 2008.
Si la persona interessada realitza una alta per canvi de residència o omissió, una modificació de la inscripció per canvi de domicili o de dades personals, la seva residència constarà com a confirmada.


S’acceptaran documents caducats amb sol·licitud de renovació que no faci més de 6 mesos de la data de presentació o amb cita prèvia per a la renovació o expedició de nou document. Si s’aporta resolució administrativa d’autorització de la renovació, aquesta haurà de ser vigent en el moment de presentar la sol·licitud d’alta al padró municipal d’habitants.


Si existeixen indicis que facin dubtar que el ciutadà o la ciutadana segueixi residint, o d’alguna de les dades declarades, abans de validar la renovació de la inscripció padronal, l’Ajuntament, una vegada presentada la corresponent sol·licitud per part de la persona interessada, ordenarà els actes de tràmit necessaris per a comprovar la veracitat de de les dades que consten a la sol·licitud, dictant la corresponent resolució.

Qui ho pot demanar

Les persones estrangeres majors d’edat que:
a. No consten al Registre Central d’Estrangers i la darrera inscripció padronal té més de dos anys.
b. Tenen la targeta d’identificació d’estranger o el certificat d’inscripció al Registre Central d’Estrangers amb data d’expedició de fa més de cinc anys.
c. Consten al Registre Central d’Estrangers i la darrera inscripció padronal (alta o modificació) té més de cinc anys.
Els representants legals dels estrangers menors d’edat o incapacitats legalment que reuneixen les condicions especificades anteriorment.
Les persones majors de 16 anys poden actuar com a emancipades a efectes padronals. Així mateix, també tindran la condició d’emancipats els menors d’edat casats.

Com es fa

L’Ajuntament d’Olot envia una carta d’avís de confirmació de residència a les persones afectades, per tal que es personin davant l’Oficina d’atenció al ciutadà dins el termini que s’indica en el comunicat.
Es sol·licita exclusivament de manera presencial, presentant la documentació necessària davant de l’Oficina d’atenció al ciutadà.
Es recomana sol·licitar cita prèvia des del següent enllaç: https://citaprevia.olot.cat/
L’Oficina d’atenció al ciutadà comprova que s’hagi presentat tota la documentació necessària i la persona interessada, o el seu representant o tutor legal, signa el document de confirmació de residència i, seguidament, es procedeix a realitzar la confirmació al Padró municipal d’habitants.
El departament gestor comprovarà que la tramitació s’hagi realitzat de forma correcta i procedirà a la seva validació definitiva.
Quan així es sol·liciti, i amb la validació definitiva del tràmit, la mateixa Oficina d’atenció al ciutadà podrà expedir el volant i/o certificat d’empadronament.

Documents necessaris

Els documents han de ser originals i vigents.

Els documents a presentar han d’estar escrits en català o castellà. En cas contrari, caldrà aportar també la traducció oficial del document (traductor jurat o pel consolat del país emissor) en català o castellà.

Per tal de conèixer quins són els documents necessaris, cal consultar l’apartat de “Documentació adjunta”:

  1. Documentació per a acreditar les dades d’identificació.
  2. Documentació per a acreditar les dades de l’habitatge (en el cas de canvi de domicili o que sigui necessari acreditar la titularitat del domicili).
  3. Documentació per a acreditar la representació legal en el cas dels menors d’edat i/o majors d’edat incapacitats.

 

  • Models d’impresos:

Els impresos que s’aportin hauran de ser originals i degudament complimentats i signats.

Els teniu disponibles a l’apartat “Documentació adjunta”:

  1. Autorització de representació per a menors d’edat.
  2. Autorització de representació voluntària per a majors d’edat.
  3. Declaració responsable menors no emancipats amb sentència.
  4. Declaració responsable menors no emancipats sense sentència.
  5. Autorització del titular de l’habitatge.
  6. Acceptació d’inclusió persona empadronada.

 

La informació facilitada en aquest apartat, fins i tot la que consta a l’apartat de “Documentació adjunta”, és de caràcter orientatiu. L’Ajuntament d’Olot es reserva el dret d’exigir la documentació que consideri oportuna per tal d’acreditar la veracitat de les dades.

Aquells supòsits que no s’han tingut en compte aquí, us recomanem que consulteu prèviament la documentació requerida a l’Oficina d’atenció al ciutadà.

Quan es pot demanar

Quan es rebi la carta de comunicació de confirmació de residència o si la persona interessada al comparèixer davant de l’Oficina d’atenció al ciutadà se li informa de que està pendent de confirmar la seva residència.

Legislació:

Llei 4/1996, de 10 de gener, que modifica la Llei 7/1985, de 02 d’abril, que regula les bases de règim local.
Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers.
Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya.
RD 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Resolució de 16 de març de 2015, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
Acords de la Comissió permanent del Consell d’Empadronament.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tràmits relacionats

Volant/certificat d’empadronament.
Volant/certificat d’empadronament històric.
Alta al Padró municipal d’habitants per naixement.
Modificació per canvi de domicili.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

La confirmació de residència és immediata si s’aporta la documentació necessària i la sol·licitud reuneix els requisits formals per tal de ser admesa.
En qualsevol altre cas, el termini màxim per a resoldre l’empadronament és de tres mesos a partir de la data de sol·licitud.
La confirmació de residència té una validesa de cinc anys, excepte per a les persones que no consten al Registre Central d’Estrangers, que serà de dos anys.
L’empadronament pot ser modificat abans finalitzi la validesa de la confirmació en els següents supòsits:
- La persona interessada sol·licita a l’Ajuntament un canvi de domicili dins del mateix municipi.
- La persona interessada sol·licita a l’Ajuntament una modificació de les dades obligatòries de la seva inscripció.
- La persona interessada s’empadrona en un altre municipi de l’estat espanyol.
- La persona interessada estrangera, que sol·licita la baixa al Padró municipal d’habitants d’Olot per trasllat fora de l’Estat espanyol.
L’Ajuntament pot actuar d’ofici i donar de baixa, abans del termini de la validesa de la confirmació, a la persona afectada en els supòsits previstos en la legislació vigent.

Formes de tramitació

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat