Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

CONSULTA I/O RECTIFICACIÓ DE DADES DEL CENS ELECTORAL

Les persones > Padró

Descripció

És la consulta i/o rectificació de les dades que consten al cens electoral durant el període d’exposició pública, el qual s’estableix durant un termini de vuit dies a partir del sisè dia posterior a la convocatòria d’eleccions.

Qui ho pot demanar

La consulta i/o reclamació és intransferible i, per tant, única i exclusivament la persona interessada pot realitzar la consulta i/o rectificació de les dades censals.

Com es fa

Si la consulta i/o rectificació es fa presencialment davant de l’Oficina d’atenció al ciutadà, cal aportar l’original del document d’identitat.
Una vegada realitzada la consulta al cens, si s’escau, la persona interessada haurà de signar la corresponent reclamació censal.
El departament gestor s’encarregarà de comprovar les dades d’inscripció al Padró municipal d’habitants, si cal modificar/rectificar les dades que calguin, i remetre la reclamació a l’Oficina del Cens Electoral, que és l’organisme competent per a la seva resolució i posterior notificació a la persona interessada.

Observacions:
Per a cada elecció, el cens electoral vigent serà tancat el dia primer del segon mes anterior a la convocatòria.

Documents necessaris

Document original de:

  1. DNI.
  2. Permís de conduir.(*)
  3. Passaport.
  4. Targeta d’identificació d’estranger (quan sigui el cas).
  5. Carnet d’identitat més certificat de registre de ciutadà membre de la UE (quan sigui el cas).

(*) Sempre i quan no sigui necessari presentar reclamació de rectificació o modificació d’alguna de les dades obligatòries que no consten en el document.

Per a les reclamacions que afectin a un canvi de nivell d’estudis no serà necessari aportar cap document que acrediti aquesta modificació.

 

  • Models d’impresos:

Els impresos estan disponibles a l’Oficina d’atenció al ciutadà:

  1. Reclamació al cens electoral en període electoral.
  2. Declaració d’intenció de vot.

Quan es pot demanar

Durant el període d’exposició pública del cens del procés electoral convocat.
El període d’exposició serà publicat al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la secció “Tràmits - Eleccions” de la web municipal.

Legislació:

Llei 4/1996, de 10 de gener, que modifica la Llei 7/1985, de 02 d’abril, que regula les bases de règim local.
Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya.
RD 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Resolució de 16 de març de 2015, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
Acords de la Comissió permanent del Consell d’Empadronament.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Tràmits relacionats

Alta al Padró municipal d’habitants.
Modificació per canvi de domicili.
Modificació de dades personals.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

El servei de consulta del cens electoral en el període d’exposició és immediat i, si s’escau, la reclamació es realitza en el mateix moment.
La reclamació és enviada a l’Oficina del Cens Electoral abans de les dotze del migdia del dia següent al darrer dia d’exposició pública. L’Oficina del Cens Electoral resol la reclamació dins un termini de tres dies i notificarà la resolució a la persona interessada.

Formes de tramitació

Internet

Tramitació telemàtica amb certificat digital o DNI electrònic a l’Oficina del Cens Electoral.

Presencial

La tramitació presencial es pot fer:
- A l'OAC de l'Ajuntament d'Olot.
- Als consolats per als espanyols residents a l’estranger.
- A la Delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral a Girona:

Oficina del Cens Electoral
C. Cap de Creus núm.4-6 – planta baixa-
17005 GIRONA
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat