Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

AJUTS DESTINATS ALS MARXANTS DE ROBA I COMPLEMENTS DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA D'OLOT (Ajuts COVID)

Ajuts

Descripció

Ajuts als marxants de roba i complements del mercat de venda no sedentària d’Olot empadronats al municipi amb motiu de les restriccions a causa de la situació generada pel Covid-19.

Qui ho pot demanar

Persones físiques o jurídiques titulars d’una llicència d’ocupació de via pública per la venda de roba i complements al mercat de venda no sedentària domiciliades a Olot, que compleixin les condicions previstes a l’article 3 de les bases que regulen aquests ajuts.

Com es fa

Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olot: www.olot.cat - tràmits on-line.

Documents necessaris

Els documents necessaris són els exigits a l'article 6 de les bases específiques i estan disponibles a https://tramits.olot.cat a partir de la data d'inici del període per sol.licitar la subvenció, essent aquests:

1- Sol.licitud ajuts a marxants d'Olot venda no sedentaria mercat Olot-Covid 19.

2- Declaració responsable (segons punt 6.2 de les bases).

Quan es pot demanar

Del 12 d'abril al 7 de maig de 2021.

Legislació:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. Ordenança General de l’Ajuntament d’Olot aprovada pel Ple el 26 de gener de 2017. Pla Estratègic de Subvencions aprovat pel Ple de l’Ajuntament d’Olot el 29 d’octubre de 2020.

Import

Ajut 1000 marxants: Ajut per import de 1.000.-€ per activitat destinat a titulars d’una llicència d’ocupació de via pública per la venda de roba i complements al mercat de venda no sedentària domiciliades a Olot, d’acord amb els requisits establerts a les bases.

Termini

El termini màxim per dictar i notificar la resolució dels ajuts serà de 3 mesos a comptar des de la data de finalització de la presentació de sol.licituds de l'ajut que marqui la respectiva convocatòria.

Formes de tramitació

Internet

Presentació telemàtica mitjançant la sol.licitud específica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat