Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Subvencions i ajuts

SUBVENCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS CULTURALS

Subvencions > Cultura

Descripció

L'Ajuntament d'Olot convoca cada any subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'organització, participació i desenvolupament d’activitats culturals.

L'atorgament d'aquestes subvencions es troba regulat a les bases aprovades pel Ple Municipal cada any i que un cop publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) inicien el període per presentar les sol.licituds.

 

Qui ho pot demanar

Entitats o associacions inscrites al Registre d'Entitats de l'Ajuntament d'Olot.

Com es fa

Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Olot: www.olot.cat - tràmits on-line

Documents necessaris

Els documents necessaris són els exigits a l'article 4 de les bases específiques i estan disponibles a https://tramits.olot.cat a partir de la data d'inici del període per sol.licitar la subvenció, essent aquests:

1- Instància electrònica signada pel legítim representant de l'entitat.

2- Formulari de sol.licitud de la subvenció/ajut signada pel legítim representant de l'entitat.

3- El certificat de càrrecs de la Junta en els següents casos:

  • Certificat de composició de la Junta directiva (per entitats registrades que sigui la primera vegada que demanen subvenció).
  • Certificat de renovació parcial de la Junta directiva (entitats registrades que hagin sofert una variació parcial a la Junta directiva, respecte l'any passat).
  • Certificat elecció nova Junta directiva (entitats registrades que hagin sofert una renovació total de la Junta directiva, respectes l'any passat).

4- El document SEPA (únicament quan s'hagi canviat el número de compte corrent o sigui la primera vegada que es demana subvenció).

Quan es pot demanar

Del 12 d'abril al 7 de maig de 2021.

Legislació:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. Ordenança General de l’Ajuntament d’Olot aprovada pel Ple el 26 de gener de 2017. Pla Estratègic de Subvencions aprovat pel Ple de l’Ajuntament d’Olot el 29 d’octubre de 2020.

Tràmits previs

Per sol.licitar una subvenció cal prèviament estar registrat al Registre d'Entitats de l'Ajuntament d'Olot.

Import

La quantia màxima destinada a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la organització, participació i desenvolupament de la organització d’activitats culturals per a l’any 2021 serà de 253.700 €.

Termini

El termini màxim per dictar i notificar la resolució dels ajuts serà de 3 mesos a comptar des de la data de finalització de la presentació de sol.licituds de l'ajut que marqui la respectiva convocatòria.

Formes de tramitació

Internet

Presentació telemàtica mitjançant la sol.licitud específica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atencioalciutada@olot.cat