Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS

Subvencions

Descripció

L'Ajuntament d'Olot convoca cada any subvencions en règim de concurrència competitiva i nominativa. Totes les subvencions atorgadades per l'Ajuntament en règim de concurrència competitiva i nominativa, es regeixen pel mateix model de justificació.

L'atorgament d'aquestes subvencions es troba regulat a les bases aprovades pel Ple Municipal cada any i que un cop publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) inicien el període per presentar les sol.licituds.

Per percebre la subvenció és necessari presentar a l’Ajuntament d’ Olot i en la forma prevista a l’article 3 de les bases reguladores publicades al BOP 22 núm edicte 580.

Qui ho pot demanar

Entitats o associacions inscrites al Registre d'Entitats de l'Ajuntament d'Olot que tinguin aprovada la concessió de la subvenció per part de l'Ajuntament d'Olot.

Com es fa

Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Olot: www.olot.cat | Tràmits on-line

Documents necessaris

Els documents necessaris són:

1) Imprès d’expedient de justificació de la subvenció:
a) En el cas de subvencions concedides inferiors a 30.000,00.-€, el compte justificatiu que haurà de contenir:
-Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les obligacions imposades a la concessió de la subvenció amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts
-Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i, si s’escau, la data de pagament. En el cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost estimat s’hauran d’indicar les desviacions esdevingudes.
-Un detall d’altres ingressos i subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.
-Acreditació de la publicitat relativa a la col·laboració de l’Ajuntament en el finançament de l’activitat subvencionada.


b) En el cas de subvencions concedides superiors a 30.000,00.-€:
-factures i altres documents amb valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en els termes establerts per la normativa.

-Acreditació de la publicitat relativa a la col·laboració de l’Ajuntament en el finançament de l’activitat subvencionada.


2) Imprès de inscripció al registre d’entitats
3)Les persones jurídiques (entitats) que siguin beneficiàries d’una subvenció superior a 10.000,00.-€ estan obligades a comunicar la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans e direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques (l’article 15 de la Llei 19/2014 de transparència)

Resulta obligatòria la justificació de l’import total de l’activitat subvencionada, no només l’import de la subvenció.

Prèviament a l’aprovació de la subvenció, el centre gestor comprovarà que la documentació justificativa s’ha presentat en el termini fixat, el verificarà formalment i elaborarà un informe que contindrà la valoració de l’activitat i el compliment dels objectius i, si s’escau, requerirà al beneficiari perquè en el termini de 15 dies hàbils esmeni defectes, completi la documentació o amplii la informació, amb l’advertència que en cas de no fer-ho li serà revocada la subvenció.
Una vegada validat el procés de justificació per part del servei o àrea gestora es procedirà a fer la proposta d’aprovació de la fase d’obligació del pagament que haurà de ser acordat per la Junta de Govern Local.

Quan es pot demanar

La documentació justificativa s’ha de presentar abans del 30 de novembre de 2023 (excepte aquelles activitats subvencionades que es portin a terme entre l’1 de desembre i el 31 de desembre la data límit de les quals serà el 31 de desembre).

Legislació:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. Ordenança General de l’Ajuntament d’Olot aprovada pel Ple el 26 de gener de 2017. Pla Estratègic de Subvencions aprovat pel Ple de l’Ajuntament d’Olot el 29 d’octubre de 2020.

Tràmits previs

Per sol.licitar una justificació cal prèviament haver estat aprovada la concessió de la subvenció per part de l'Ajuntament d'Olot.

Formes de tramitació

Internet

Presentació telemàtica mitjançant la sol·licitud específica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat